Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa po?o?ónych w Wygna?czycach i Hetmanicach

Tu wpisz treść Starosta Wschowski  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  Skarbu Państwa
 Przetargi odbędą się dnia 20 kwietnia 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1c w sali 206
 1.     Hetmanice – gm. Wschowa, działka nr 68/4 o pow. 0,5000 ha, KW- 1735, niezabudowana, w suikzp przeznaczona na zabudowę jednorodzinną lub zagrodową oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową a częściowo jako tereny z przewagą użytkowania rolniczego. Cena wywoławcza wynosi 50 000,00 zł brutto /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/, wadium 9 000,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1000.
2.     Wygnańczyce – gm. Wschowa, działka nr 358/5 o pow. 0,0496 ha, KW nr 6256, zabudowana budynkiem letniskowym, który jest zdewastowany i kwalifikuje się do rozbiórki lub odbudowy od fundamentów. Teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest w suikzp jako tereny usług turystyki. Nieruchomość znajduje się w strefie ochronnej „Natura 2000”, istniej zakaz zabudowy w odległości 100m od jeziora. Cena wywoławcza wynosi 11 000,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy złotych/, wadium 2000,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1100.
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 

Wadium należy wpłacić do dnia 18 kwietnia 2011 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

 Warunki dla nabywcy:
 
  1. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

2. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy kupna sprzedaży.

 Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Olejniczak w godz. od 8:00 do 14:00.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 Wywieszono w dniu: …………. r.
Zdjęto w dniu: …………………r.Data publikacji: 2011-04-11 10:31:46 (2391 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]