Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Hetmanice, Wygna?czyce informacja o wyniku przetargów

        Wschowa, dnia 20.04.2011r.
    INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW
  W  dniu 20 kwietnia 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się przetargi dla nieruchomości Skarbu Państwa
 1. Hetmanice – gm. Wschowa, działka nr 68/4 o pow. 0,5000 ha, KW- 1735, niezabudowana, w suikzp przeznaczona na zabudowę jednorodzinną lub zagrodową oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową a częściowo jako tereny z przewagą użytkowania rolniczego. Cena wywoławcza wynosi 50 000,00 zł brutto /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, przetarg wygrał Pan Robert Jonio za cenę 55 000,00 zł brutto.
 2.  Wygnańczyce – gm. Wschowa, działka nr 358/5 o pow. 0,0496 ha, KW nr 6256, zabudowana budynkiem letniskowym, który jest zdewastowany i kwalifikuje się do rozbiórki lub odbudowy od fundamentów. Teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest w suikzp jako tereny usług turystyki. Nieruchomość znajduje się w strefie ochronnej „Natura 2000”, istniej zakaz zabudowy w odległości 100m od jeziora. Cena wywoławcza wynosi 11 000,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy złotych/. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, przetarg wygrał Pan Jerzy Heintze za cenę 27 000,00 zł.
  Wywieszono w dniu: 20.04.2011 r.
Zdjęto w dniu:

 Data publikacji: 2011-04-20 12:06:14 (2464 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]