Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Rokowania dzia?ki Skarbu Pa?stwa w ?upicach, gm. S?awa

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
 

Starosta Wschowski ogłasza III rokowania dla nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa.

 Rokowania odbędą się dnia 18 kwietnia 2007 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 206.
 

Łupice1 dz. nr 356/3 o pow. 0,1650 ha, cena wywoławcza – 4200,00 zł brutto*. Zaliczka 450,00 zł. Godz. 830. Przeznaczona jako teren upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy.

*Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz.u. nr 54, poz. 535 ze zm./


 
Zaliczkę należy wpłacać w pieniądzu, do dnia 16 kwietnia 2007 r. na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Zaliczka wpłacona po terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań na konto przez nich wskazane.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać do dnia 16 kwietnia 2007 roku do godz. 1500 w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wschowie, w zamkniętych kopertach opisanych hasłem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr………… o powierzchni………. położona w…………”

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. W przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku osoby prawnej lub innego podmiotu: nazwę i adres siedziby oraz aktualny wyciąg z właściwego rejestru.
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  4. Proponowaną cenę nabycia nieruchomości i sposób jej zapłaty.
  5. Kopię dowodu wpłaty zaliczki 

Na przedmiotową nieruchomość zostały przeprowadzone przetargi w terminach:

1. I przetarg: 25.01.2006 r.

2. II przetarg: 22.03.2006r.

3. III przetarg: 08.06.2006r.

 

Warunki dla nabywcy:

  1. Pod rygorem utraty zaliczki i prawa do nabycia nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań należy wpłacić cenę ustaloną w rokowaniach i zawrzeć z Starostą Wschowskim umowę kupna-sprzedaży.
  2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 Data publikacji: 2007-03-26 11:39:21 (2617 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]