Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wykaz nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa

WYKAZ
Nieruchomości Skarbu Państwa, położonych we Wschowie,  przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego
  Położenie:                                          Wschowa
 Numery działek,
powierzchnia i nr KW:                      1437 o pow. 0,0700 ha, KW nr 48084
                                                           1118 o pow. 0,0561 ha, KW nr 46223
                                                           1119 o pow. 0,0500 ha, KW nr 46223
 Opis nieruchomości:                         nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem katechetycznym  na dz. nr 1437 i nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem kościoła na dz. nr 1118 i 1119
 Opłata z tytułu przekształcenia        przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95% na
pr. użytkowania wieczystego:           podstawie zarządzenia Wojewody Lubuskiego nr 73/2007
 dz. nr 1437 – 203,07 zł brutto
                                                           dz. nr 1118 – 127,37 zł brutto
                                                           dz. nr 1119 – 113,52 zł brutto
                                                           Łącznie:           443,96 zł brutto
                                                          
Tytuł prawny:                                    Skarb Państwa – użytkownik wieczysty
                                                           Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Stanisława Bpa
 Przeznaczenie nieruchomości:          strefa lokalizacji mieszkalnictwa i usług o charakterze centrotwórczym
  Wywieszono w dniu 16 kwietnia 2007 roku

 Data publikacji: 2007-04-17 08:48:05 (2684 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]