Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wniosku o wydaniepozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – studni nr 1 na dzia?ce o nr ewid. 200/1 w m. D?bowa ??ka, gmina Wschowa oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorz?dowyc
· I N F O R M A C J A S T A R O S T Y W S C H O W S K I E G O o wydaniu pozwolenia na budow? budynku obs?ugi stacji paliw we Wschowie przy ul. K. Wielkiego nr 21B, z realizacj? na dzia?ce nr ew. 1797/38 obr?b Wschowa.
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – pomostu cz??ciowo zabudowanego z instalacj? do wakeboardingu – elektryczny wyci?g linowy dla narciarzy wodnych zlokalizowany n
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przej?cia projektowan? lini? telekomunikacyjn? ?wiat?owodow? przewiertem sterowanym w rurze os?onowej wykonanej
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego-stawu
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na budow? budynku magazynowego przyj?cia warzyw wraz z infrastruktur? budowlan?.
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla PROMAROL-PLUS Sp. z o.o. z siedzib? w m. Ciepielówek 2, 67-410 S?awa
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu melioracji szczegó?owej
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na budow? budynku ekspozycyjno-produkcyjnego, zbiornika na ?cieki, miejsc postojowych, przy??cza wodoci?gowego oraz przebudow? odcinka sieci wodoci?gowej
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ?cieków przemys?owych z myjni samochodowej – samoobs?ugowej, 3-stanowiskowej, zlokalizowanej na dzia?kach o nr ewid. 296/3 i 300
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO dot. wydania Firmie ENERGIA S.A., 01-797 Warszawa, ul. Pow?zkowska 15 pozwolenie na inwestycj? obejmuj?c? budow? nowoczesnych urz?dze? do produkcji biogazu na drodze naturalnych procesów biochemicznych z biomasy ...
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO dot. wydania spó?ce „ALLIUM” Grupa Producentów Sp. z o. o., 67-400 Wschowa, Osowa Sie? nr 40 pozwolenie na budow? budynku magazynowo-produkcyjnego z cz??ci? socjaln? i infrastruktur? techniczn? w m. Osowa Sie?
· INFORMACJA
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodz?cych z terenu projektowanego budynku handlowo - us?ugowego z placem parkingowym i infrastruktur? towarzysz?c? zlokalizowane
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wszcz?cia post?powania administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku pad?ych lub ubitych zwierz?t oraz odpadowej tkanki zwierz?cej o zdolno?ci prze
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu Grupie Producentów Rolnych ”INDOR” Sp. z o. o., 67-410 S?awa, ul. Przemys?owa nr 6A pozwolenie na budow? dwukomorowej mro?ni wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz modernizacj? istniej?cej ubojni in
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorz?dowych z istniej?cego uj?cia wód podziemnych zlokalizowanego na dzia?ce
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu zak?adu Allium Grupa Producentów Sp. z o.o. zlokalizowanego na dzia?kach o nr ewid. 605/1 i 605/3 w m. Osowa Sie?, gmina Wschowa istni
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego nr I o g??boko?ci 80m ujmuj?cego wody podziemne z utworów trzeciorz?dowych, mioce?skich zlokalizowanego na dzia?ce o nr ew
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO z dnia 02.08.2012 r.
· Informacja Satrosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na inwestycj? obejmuj?c? budow? fermy na 700 sztuk krów mlecznych wraz z budynkami i obiektami towarzysz?cymi w miejscowo?ci J?drzychowice na dzia?ce nr ew.: 1/8, obr?b J?drzychowice.
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont oraz odbudow? 6 pomostów i przebudow? z rozbudow? 1 pomostu ?eglarskiego zlokalizowanych na dzia?ce o nr ewid. 632/20 stanowi?cej wody Jeziora S?awskiego, w miejsco
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego przepustu Ø500mm i d?. 5,00m w ci?gu rowu przydro?nego pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 1001F (dzia?ka
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na budow? na inwestycj? obejmuj?c? budow? wewn?trzzak?adowej stacji paliw wraz z niezb?dn? infrastruktur? techniczn? w Osowej Sieni z realizacj? na dzia?ce nr 317/4 .
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dze? wodnych
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – pomostu rekreacyjnego zlokalizowanego na dzia?ce o nr ewid. 632/4 stanowi?cej wody Jeziora S?awskiego w obr?bie wsi Lubiatów, gmina S?a
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont pomostu zlokalizowanego na dzia?ce
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego przepustu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont pomostu zlokalizowanego na dzia?ce
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont oraz rozbudow? pomostu zlokalizowanego na dzia?ce o nr ewid. 632/20
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na remont oraz rozbudow? pomostu zlokalizowanego na dzia?ce o nr ewid. 632/20 stanowi?cej wody Jeziora S?awskiego,
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – stawu ziemnego o wymiarach 40mx50m przy pochyleniu skarp 1:2 i g??boko?ci 2,5m zlokalizowanego na dzia?ce o nr ewid. 2111 w miejscowo?
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód ch?odniczych pochodz?cych z terenu Gorzelni Rolniczej Ciosaniec zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 195/1 w m. Ciosaniec, Gmina S?awa do rowu melioracji
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego - przebudowy rowu przydro?nego (dzia?ka o nr ewid. 1921 przy ul. Towarowej, droga gminna nr 104049F) na odcinku o d?ugo?ci 53,0m pomi?dzy zjaz
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego przepustu Ø300mm i d?. 10,0m w ci?gu rowu przydro?nego na dzia?ce o nr ewid. 1921 przy
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycj? obejmuj?c? roboty budowlane zwi?zane ze zmian? sposobu u?ytkowania budynku poprodukcyjnego na warsztat naprawy turbospr??arek i budow? muru oporowego we Wschowie przy
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego przepustu Ø600mm i d?. 4,50m w ci?gu rowu melioracji szczegó?owej o symbolu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania na wprowadzanie podczyszczonych ?cieków przemys?owych zawieraj?cych substancje szczególnie szkodliwe dla ?rodowiska wodnego pochodz?cych z projektowanego stanowiska r?cznej myjni samochodowej zlokaliz
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniej?cej studni wierconej zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 195/1 w miejscowo?ci Ciosaniec, gmina S?awa dla potrzeb Gorzelni Rolniczej w Cios
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodz?cych z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 319 klasy Z na odcinku od km 6+752
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodz?cych z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 305 klasy Z na odcinku od km 66+976 do km 68+650 w m. Nowa Wie?, gmina Wschowa na
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodz?cych z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych pochodz?cych z terenu Firmy Handlowo – Us?ugowej TURBO Eksport – Import Pawe? Lewandowski ul. Reymonta 15, 67-400 Wschow
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ?cieków technologicznych pochodz?cych z terenu Firmy Handlowo – Us?ugowej TURBO Eksport – Import Pawe? Lewandowski ul. Reymonta 15, 67-400 Wschowa
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego przepustu Ø600mm i d?. 4,50m w ci?gu rowu melioracji szczegó?owej o symbolu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na - zabudow? cieku melioracji podstawowej o nazwie Kana? Moczar ruroci?giem o konstrukcji betonowej rurowej Ø 500mm, d?ugo?ci 66m, w km cieku 17+775 - 17+841 na dzia?
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie – zorganizowanie k?pieliska na dzia?ce o nr ewid. 632/20 stanowi?cej wody Jeziora S?awskiego oraz dzia?kach o nr ewid. 632/9, i 621/65 w miejscowo?ci S?awa,
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego - przepustu betonowego Ø600mm i d?. 6,0m w ci?gu rowu melioracji szczegó?owej o symbolu R-L pod projektowanym zjazdem indywidualnym z dro
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie – zorganizowanie k?pieliska na dzia?ce o nr ewid. 584/4 stanowi?cej wody Jeziora Lgi?sko
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na warunkowy zrzut ?cieków oczyszczonych pochodz?cych z oczyszczalni ?cieków w S?awie zlokalizowanej przy ul. D?ugiej 1, poprzez istniej?cy wylot betonowy do rzeki Czernicy w k
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na warunkowy zrzut ?cieków oczyszczonych pochodz?cych z oczyszczalni ?cieków w S?awie zlokalizowanej przy ul. D?ugiej 1, poprzez istniej?cy wylot betonowy do rzeki Czernicy w k
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego przepustu Ø600mm i d?. 5,50m w ci?gu rowu melioracji szczegó?owej o symbolu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego przepustu Ø600mm i d?. 8,0m w ci?gu rowu melioracji szczegó?owej o symbolu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ?cieków przemys?owych zawieraj?cych substancje szczególnie szkodliwe dla ?rodowiska wodnego pochodz?cych z podczyszczalni ?cieków zlokalizowanej przy
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu Polskiemu Koncernowi Naftowemu "ORLEN" S.A., 09-411 P?ock ul. Chemików 7 Regionowi Inwestycji Stacji Paliw Pó?noc w Poznaniu ul. ?redzka 10/12, 61-023 Pozna? pozwolenie na inwestycj? obejmuj?c? budow
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu wydane Firmie GENDERKA Sp. z o.o. 85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy 26 pozwolenie na inwestycj? obejmuj?c? przebudow? w zwi?zku ze zmian? sposobu u?ytkowania hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym na potrze
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dze? wodnych – trzech przepustów rurowych z kr?gów ?elbetowych Ø400mm wraz z przyczó?kami ?elbetowymi, ka?dy o d?ugo?ci 12,5m usytuowanych w ci?gu
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ?cieków poprodukcyjnych zawieraj?cych substancje szczególnie szkodliwe dla ?rodowiska wodnego pochodz?cych
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1, 2a, 3a, 4, 4a zlokalizowanych na dzia?kach o nr ewid. 1801 i 1803 w miejscowo?ci Wschowa dla potrzeb wodoci?gu miejskiego w ilo?ci Q ma
[ Wróć ]