Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Komórki organizacyjne

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  I  SPRAW SPOŁECZNYCH 

1. Zamówienia publiczne 

2. Promocja i rozwój gospodarczy

3. Kadry 

4. Fundusze europejskie  

5. Biuro Rady Powiatu 

6. NACZELNIK WYDZIAŁU - SEKRETARZ

 

EDUKACJA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

WYDZIAŁ FINANSOWY 

1. SKARBNIK POWIATU 

2. Księgowość 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU  I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. NACZELNIK WYDZIAŁU - GEODETA POWIATOWY

2. Ewidencja gruntów 

3. Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

1. Rejestracja pojazdów 

2. Wydawanie praw jazdy 

3. NACZELNIK WYDZIAŁU

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO- NACZELNIK 

 

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Ochrona środowiska i gospodarka wodna

2. Geolog Powiatowy 

3. NACZELNIK WYDZIAŁU

4. BudownictwoData publikacji: 2004-05-30 22:09:23 (21505 odsłon)
-
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-07-01 16:15:17 edycja danych Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]