Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Kontakt:


Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie


Plac Kosynierów 1
67-400 Wschowa

tel. (65) 540-22-92, (65) 540 75 10
fax.(65) 540-22-92
www.ckuip.wschowa.com.pl
e-mail:ckuip@wschowa.com.pl

dyrektor CKUiP: mgr inż. Tadeusz Walkowski
wicedyrektor CKUiP: mgr inż. Bożena Jankowiak
wicedyrektor CKUiP: mgr Bożena Bieruta
   
                                      Godziny pracy:
                                     poniedziałek 7.30 - 16.00
                                     wtorek-czwartek 7.30 - 15.00
                                     piątek 6.30 - 15.00


Data publikacji: 2010-08-20 08:43:00 (2599 odsłon)
starszy referent ds. administracyjnych - Leszek Masza?ski
tel. 65 540-22-92    e-mail: ckuip@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-08-24 12:12:42 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 12:18:00 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 12:19:39 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:00:21 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:01:43 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:03:10 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:04:21 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:07:01 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:07:38 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:15:43 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:38:39 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:40:08 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:42:09 a Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:49:33 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-24 13:50:28 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-25 11:58:56 Aktualizacja Leszek Masza?ski
2010-08-25 12:06:46 Aktualizacja Leszek Masza?ski

[ Wróć ]