Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY G?ÓWNY KSI?GOWY W I ZESPOLE SZKÓ? WE WSCHOWIE

DYREKTOR I ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ( ½ etatu )


Główny księgowy


1. Wymagania niezbędne:


 1. ma obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,


 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,


 1. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,


 1. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,


 1. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej

3-letnią praktykę w księgowości,

b) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.2. Wymagania dodatkowe:


 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

 2. znajomość programów komputerowych, służących do rozliczeń bankowych, tzw.

„bankowość elektroniczna”, do sporządzania sprawozdawczości budżetowej,

3. znajomość regulacji prawnych odnośnie do: finansów publicznych, rachunkowości,

ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach

sektora finansów publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek

budżetowych, samorządu powiatowego, postępowania administracyjnego, systemu

administracyjnego, systemu oświaty i Karty Nauczyciela, Prawa zamówień

publicznych, Kodeksu pracy,

4. znajomość programów komputerowych do rozliczeń z ZUS.

5. doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości

w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

i finansowych.


4. Wymagane dokumenty:


 1. list motywacyjny,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego,

 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 7. oświadczenie o niekaralności,

 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114).


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2008 roku Nr 223, poz. 1458).”


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30.12.2010r. do godz. 1200 na adres: I Zespół Szkół , ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa , w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”.


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w I Zespole Szkół we Wschowie w dniu 03.01.2011r. o godz. 1200

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, ul. T. Kościuszki 11 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie

bip.wschowa.info . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

(65) 540 – 32 – 57.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.wschowa.info) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa, w terminie do dnia 07. 01.2011r.REGULAMIN NABORU na STANOWISKA URZEDNICZE.doc
Rozmiar: 176.50 KB
Data publikacji: 2010-12-09 11:55:17
Ilość pobrań: 1095

Data publikacji: 2010-12-09 11:29:44 (2768 odsłon)
Nauczyciel przedmiotów informatycznych - Marcin Usielski
tel. 65 540-37-74    e-mail: marcin.usielski@zswschowa.edu.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2010-12-09 11:55:17 Dodano za??cznik: REGULAMIN NABORU na STANOWISKA URZEDNICZE.doc (REGULAMIN_NABORU_na_STANOWISKA_URZEDNICZE[685x1].doc) Marcin Usielski

[ Wróć ]