Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

OG?OSZENIE O SPRZEDA?Y

I Zespół Szkół im. S. Staszica we Wschowie,
ogłasza sprzedaż następujących maszyn:

1) Tokarka TUE 35, rok produkcji 1970/71, sprawna, brak pompki do płynu,

Cena wywoławcza: 3000 zł

2)Spawarka SPB 315, rok produkcji 1978, sprawna, brak kabli

Cena wywoławcza: 1000 zł

 
Urządzenia można  obejrzeć w dniach roboczych w godz. od 8:00 do 14:00, w budynku I Zespołu Szkół, ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa.
Osoba kontaktowa:  Adrian Pepliński - spec. ds. adm. gosp. (I piętro przed sekretariatem) pok. nr 65,
tel. 065-540-32-57.
 

Oferty można składać w sekretariacie szkoły do dnia 06.06.2011r. do godz. 14:00.Data publikacji: 2011-05-27 13:44:36 (2313 odsłon)
Nauczyciel przedmiotów informatycznych - Marcin Usielski
tel. 65 540-37-74    e-mail: marcin@duke.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-05-31 09:40:24 aktualizacja Marcin Usielski

[ Wróć ]