Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.02.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Projekt uchwa?y w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2012 rok - konsultacje

Starostwo Powiatowe we Wschowie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Wschowskiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 11 października 2011 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1 c (III piętro).

Cele spotkania:
1) konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012,
2) wybór nowych członków do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Wschowskiego,
3) omówienie „1%” - Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze Romuald Malinowski,
4) prezentacja projektu pilotażowego w ramach „AKCJI CZŁOWIEK” – współpraca ZLOP i Powiatu Wschowskiego z Parytetowym Związkiem Socjalnym Brandenburgii – Wiceprezes ZLOP Ryszard Napierała,
5) główne zmiany w znowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
6) sprawy bieżące.


Projekt Programu Wspó?pracy na 2012 rok
Rozmiar: 72.50 KB
Data publikacji: 2011-10-07 08:45:41
Ilość pobrań: 1379

Data publikacji: 2011-10-06 07:30:46 (2439 odsłon)
G?ówny Specjalista ds. edukacji i wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi - Eliza Lebedy?ska-Maj
tel. 65 540-89-50    e-mail: edukacja@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-10-07 08:45:41 Dodano za??cznik: Projet Programu Wspólpracy na 2012 rok (projekt_programu_na_2012_rok[910x1].doc) Eliza Lebedy?ska-Maj
2011-10-07 10:30:11 zmiana w tytule Eliza Lebedy?ska-Maj

[ Wróć ]