Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  05.12.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

2004

 


Uchwa?a w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 4.02 KB
Data publikacji: 2004-10-17 07:58:38
Ilość pobrań: 1254
Uchwa?a w sprawie zmiany uchwa?y nr XVIII/89/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wschowskiego na lata 2004 – 2006.
Rozmiar: 4.72 KB
Data publikacji: 2004-10-17 08:00:13
Ilość pobrań: 1262
Uchwa?a w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wschowa.
Rozmiar: 5.25 KB
Data publikacji: 2004-10-17 08:01:50
Ilość pobrań: 1278
Uchwa?a w sprawie przekszta?cenia Szkó? dla Doros?ych wchodz?cych w sk?ad CKUiP we Wschowie.
Rozmiar: 16.06 KB
Data publikacji: 2004-10-17 08:03:59
Ilość pobrań: 1297
UCHWA?A W SPRAWIE ZMIANY UCHWA?Y NR VII/42/2003 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 21 MAJA 2003 R. W SPRAWIE PRZYJ?CIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO NA LATA 2003 – 2006.
Rozmiar: 4.61 KB
Data publikacji: 2004-10-17 08:05:48
Ilość pobrań: 1336
Uchwa?a w sprawie przekszta?cenia Szkó? Ponadpodstawowych dla Doros?ych przy ZSZ we Wschowie
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-01-02 23:13:56
Ilość pobrań: 1255
Uchwa?a w sprawie ustalenia wysoko?ci stawek op?at za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwi?zane z potrzebami zarz?dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-01-02 23:19:15
Ilość pobrań: 1455
Uchwa?a w sprawie ustalenia najni?szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto?ci jednego punktu w tabeli wynagrodze? pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego z wyj?tkiem placówek o?wiatowych.
Rozmiar: 5.36 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:20:31
Ilość pobrań: 1273
Uchwa?a w sprawie ustalenia najni?szego wynagrodzenia zasadniczego oraz warto?ci jednego punktu w tabeli wynagrodze? pracowników nie b?d?cych nauczycielami, zatrudnionych w placówkach o?wiatowych na terenie Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 5.56 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:22:33
Ilość pobrań: 1285
Uchwa?a w sprawie za?o?enia Liceum Profilowanego dla Doros?ych wchodz?cego w sk?ad CKUiP we Wschowie.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-01-02 23:24:00
Ilość pobrań: 1314
Uchwa?a w sprawie za?o?enia Zasadniczej Szko?y Zawodowej dla Doros?ych wchodz?cej w sk?ad CKUiP we Wschowie
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-01-02 23:25:24
Ilość pobrań: 1312
Uchwa?a w sprawie zmiany zarz?dzenia nr R/30/2002 osoby pe?ni?cej funkcje organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
Rozmiar: 4.61 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:26:52
Ilość pobrań: 1230
Uchwa?a w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 1 360 000,00 z?. na okres 3 lat, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nie znajduj?cych pokrycia w planowanych dochodach.
Rozmiar: 6.75 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:29:34
Ilość pobrań: 1237
Uchwa?a w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie niektórych sk?adników mienia Powiatu Wschowskiego w drodze darowizny na rzecz Skarbu Pa?stwa.
Rozmiar: 5.70 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:37:32
Ilość pobrań: 1292
Uchwa?a w sprawie: zmiany uchwa?y nr VII/42/2003 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie przyj?cia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Wschowskiego na lata 2003 – 2006.
Rozmiar: 5.41 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:39:41
Ilość pobrań: 1270
Uchwa?a w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Wschowskiego wraz z uzasadnieniem i za??cznikiem.
Rozmiar: 36.85 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:41:27
Ilość pobrań: 1219
Uchwa?a w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Wschowskiego wraz z uzasadnieniem i za??cznikiem.
Rozmiar: 36.95 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:42:55
Ilość pobrań: 1237
Uchwa?a w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2004 roku.
Rozmiar: 5.06 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:44:10
Ilość pobrań: 1250
Uchwa?a w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wschowskiego na lata 2004 – 2006.
Rozmiar: 4.52 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:45:05
Ilość pobrań: 1233
Uchwa?a w sprawie szczególnych zasad najmu lokali u?ytkowych w budynkach przeznaczonych do zagospodarowania na lokale u?ytkowe przy Placu Kosynierów we Wschowie stanowi?cych w?asno?? Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 14.30 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:46:59
Ilość pobrań: 1357
Uchwa?a w sprawie zmiany zarz?dzenia nr R/30/2002 osoby pe?ni?cej funkcje organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
Rozmiar: 7.60 KB
Data publikacji: 2005-01-02 23:48:17
Ilość pobrań: 1451
Za??cznik do uchwa?y NR XVIII/87/2004 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2004 roku.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-01-02 23:50:34
Ilość pobrań: 1265
Uchwa?a w sprawie cz??ciowego lub ca?kowitego zwalniania rodziców z op?at za pobyt dziecka oraz osoby pe?noletniej w rodzinie zast?pczej.
Rozmiar: 15.95 KB
Data publikacji: 2005-01-03 03:22:19
Ilość pobrań: 1207
Uchwa?a w sprawie zmiany uchwa?y nr XVIII/87/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z z
Rozmiar: 7.02 KB
Data publikacji: 2005-01-03 04:00:23
Ilość pobrań: 1270
Uchwa?a w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkó? ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004 / 2005. W za??cznikach (5 szt.) znajduj? si? wzory wniosków stypendialnych
Rozmiar: 1 953.66 KB
Data publikacji: 2005-01-03 04:09:08
Ilość pobrań: 1409
Uchwa?a w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2004 / 2005. Wraz z za??cznikami w których znajduj? si? wzory wniosków stypendialnych.
Rozmiar: 1 469.69 KB
Data publikacji: 2005-01-03 04:11:45
Ilość pobrań: 1307
Uchwa?a w sprawie zmiany uchwa?y nr XVIII/89/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wschowskiego na lata 2004 - 2006.
Rozmiar: 4.93 KB
Data publikacji: 2005-01-03 05:02:12
Ilość pobrań: 1244
Uchwa?a w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó? ponadgimnazjalnych oraz szkó? specjalnych w Powiecie Wschowskim. W za??czniku szczegó?y planu
Rozmiar: 9.96 KB
Data publikacji: 2005-01-03 05:07:34
Ilość pobrań: 1486
Uchwa?a w sprawie powierzenia Miastu Leszno przez Powiat Wschowski zada? publicznych z zakresu pomocy spo?ecznej.
Rozmiar: 7.38 KB
Data publikacji: 2005-01-03 05:57:09
Ilość pobrań: 1201
Uchwa?a w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadz?cym jest Rada Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-01-03 06:02:10
Ilość pobrań: 1226
Uchwa?a w sprawie utworzenia ?rodka specjalnego.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-01-03 06:09:50
Ilość pobrań: 1242
Uchwa?a w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zada? publicznych, trybu post?powania o udzielenie dotacji z bud?etu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli.
Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 2005-01-05 00:19:56
Ilość pobrań: 1290
Uchwa?a W SPRAWIE ZACI?GNI?CIA KREDYTU D?UGOTERMINOWEGO PRZEZ POWIAT WSCHOWSKI W WYSOKO?CI 2 550 000,00 Z?. NA OKRES 2 LAT, Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE WYDATKÓW NIE ZNAJDUJ?CYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH.
Rozmiar: 6.50 KB
Data publikacji: 2005-01-05 00:21:04
Ilość pobrań: 1232
Uchwa?a w sprawie ustalania zasad odp?atno?ci rodziców, osób pe?noletnich, opiekunów prawnych i kuratorów za pobyt dziecka oraz osób pe?noletnich przebywaj?cych w placówce opieku?czo-wychowawczej.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-01-05 00:22:32
Ilość pobrań: 1186
Uchwa?a w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarz?dowymi na rok 2004.
Rozmiar: 51.00 KB
Data publikacji: 2005-01-05 00:23:44
Ilość pobrań: 1247
UCHWA?A W SPRAWIE ZMIANY UCHWA?Y NR VII/42/2003 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 21 MAJA 2003 R. W SPRAWIE PRZYJ?CIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO NA LATA 2003 – 2006.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-01-05 00:25:10
Ilość pobrań: 1176
UCHWA?A W SPRAWIE ZMIANY UCHWA?Y NR VII/42/2003 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 21 MAJA 2003 R. W SPRAWIE PRZYJ?CIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO NA LATA 2003 – 2006.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-01-05 00:26:19
Ilość pobrań: 1131
UCHWA?A W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA STAROSTY WSCHOWSKIEGO.
Rozmiar: 10.84 KB
Data publikacji: 2005-01-05 00:30:11
Ilość pobrań: 1242
Uchwa?a w sprawie zmiany uchwa?y nr XVIII/87/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z z
Rozmiar: 7.57 KB
Data publikacji: 2005-01-05 00:31:26
Ilość pobrań: 1243
UCHWA?A NR XXV/133/ 2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 27 pa?dziernika 2004 r. W SPRAWIE WYRA?ENIA ZGODY NA SPRZEDA? NIERUCHOMO?CI POWIATU WSCHOWSKIEGO
Rozmiar: 6.43 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:02:41
Ilość pobrań: 1267
UCHWA?A NR XXV/130/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 27 pa?dziernika 2004 r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWA?Y NR VII/42/2003 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 21 MAJA 2003 R. W SPRAWIE PRZYJ?CIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO NA
Rozmiar: 4.89 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:03:51
Ilość pobrań: 1263
UCHWA?A NR XXV/135/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 27 PA?DZIERNIKA 2004 R. w sprawie powierzenia Gminie Wschowa przez Powiat Wschowski zadania publicznego w zakresie utrzymania w 2005 roku czysto?ci, porz?dku oraz zieleni w pasach drogowych ulic pow
Rozmiar: 5.10 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:04:48
Ilość pobrań: 1257
UCHWA?A NR XXV/132/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 27 pa?dziernika 2004 r. W SPRAWIE POWIERZENIA GMINIE WSCHOWA PRZEZ POWIAT WSCHOWSKI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC POWIATOWYCH PO?O?ONYCH W OBR?BIE MIASTA WSCHOWY W SEZONIE
Rozmiar: 4.97 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:05:40
Ilość pobrań: 1285
UCHWA?A NR XXV/131/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 27 pa?dziernika 2004 r. W SPRAWIE ZACI?GNI?CIA PO?YCZKI W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ?RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE W WYSOKO?CI 151 000,00 Z? NA OKRES 3 LAT.
Rozmiar: 5.92 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:06:35
Ilość pobrań: 1182
UCHWA?A NR XXV/134/ 2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 27 pa?dziernika 2004 r. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego
Rozmiar: 6.22 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:07:23
Ilość pobrań: 1267
UCHWA?A NR XXVII/143/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R. w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasaj? z up?ywem roku bud?etowego 2004.
Rozmiar: 6.36 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:09:08
Ilość pobrań: 1272
UCHWA?A NR XXVII/140/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R. w sprawie stwierdzenia wyga?ni?cia mandatu radnego wskutek prawomocnego skazuj?cego wyroku s?du.
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-03-06 20:10:07
Ilość pobrań: 1266
UCHWA?A NR XXVI/137/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2004 r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWA?Y NR VII/42/2003 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 21 MAJA 2003 R. W SPRAWIE PRZYJ?CIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNE
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2005-03-06 20:11:37
Ilość pobrań: 1205
UCHWA?A XXVII/141/2004 - za??cznik
Rozmiar: 23.00 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:13:33
Ilość pobrań: 1283
UCHWA?A NR XXVII/139/2004 - za??cznik
Rozmiar: 23.00 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:15:03
Ilość pobrań: 1266
UCHWA?A NR XXVII/145/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R. w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2005.
Rozmiar: 4.24 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:16:16
Ilość pobrań: 1216
PLAN PRACY RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO NA 2005 ROK
Rozmiar: 36.22 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:18:44
Ilość pobrań: 1138
UCHWA?A Nr XXVII/146/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R. w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarz?dowymi na rok 2005.
Rozmiar: 28.84 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:19:54
Ilość pobrań: 1196
UCHWA?A NR XXVII/147/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 5.80 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:20:55
Ilość pobrań: 1218
UCHWA?A NR XXVI/138/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R. w sprawie utraty mocy uchwa?y nr XXV/131/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 pa?dziernika 2004 r. w sprawie zaci?gni?cia po?yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ?rodowiska i
Rozmiar: 4.82 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:21:52
Ilość pobrań: 1141
UCHWA?A Nr XXVII/148/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych
Rozmiar: 88.65 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:22:51
Ilość pobrań: 1521
UCHWA?A NR XXVI/139/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R. w sprawie zmiany uchwa?y nr XVIII/87/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabil
Rozmiar: 5.15 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:23:52
Ilość pobrań: 1184
UCHWA?A NR XXVII/141/2004 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R. w sprawie zmiany uchwa?y nr XVIII/87/2004 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehab
Rozmiar: 4.82 KB
Data publikacji: 2005-03-06 20:24:31
Ilość pobrań: 1211

Data publikacji: 2007-02-16 18:44:27 (3829 odsłon)
-
tel.     e-mail:

[ Wróć ]