Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego w miejscu istniej?cego otworu studziennego nr 3a na dzia?ce o nr ewid. 104/1 w obr?bie miejscowo?ci Olbrachcice, pobór wód podziemnych ze studn
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budow? przepustu z kr?gów betonowych Ø500mm na rowie melioracji szczegó?owej o symbolu R-1 pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 1007F (dzia?k
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budow? przepustu z rur betonowych Ø400mm o d?. 25,0m ze zjazdami do dzia?ki o nr ewid. 1193/2, projektowanego w rowie przydro?nym drogi powiatowej nr 1001 F w miejsc
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z rowu melioracji szczegó?owej R-M dzia?ka nr ewid. 176 celem zasilania stawu rekreacyjnego zlokalizowanego na dzia?ce o nr ewid. 486 w miejscowo?ci Lgi?, gmina W
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ?cieków przemys?owych zawieraj?cych substancje szczególnie szkodliwe dla ?rodowiska wodnego pochodz?cych z podczyszczalni ?cieków zlokalizowane
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 344/72 w miejscowo?ci Lipinki, gmina S?awa w ilo?ci Q maxh = 20,0 m³/h; Q ?r.d = 310,0 m³/d
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 344/72 w miejscowo?ci Lipinki, gmina S?awa w ilo?ci Q maxh = 20,0 m³/h; Q ?r.d = 310,0 m³/d&
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wdyania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – pomostu ogólnodost?pnego na dzia?ce o nr ewid. 632/20 stanowi?cej wody Jeziora S?awskiego, w miejscowo?ci S?awa, o ??cznej powierzchni
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, zlokalizowanych w obr?bie miejscowo?ci Gola - D?bowo - Kr?pina w ilo?ci Qmaxh = 90 m³/h; Q?r.d = 2160
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 302 w miejscowo?ci Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa w ilo?ci Q maxh = 4,0 m³/h; Q ?r.d = 28
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodz?cych z terenu Kopalni Gazu Ziemnego „Wilków” zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 163/1 w obr?bie 2-Gola, gmina Szlichtyngowa podczyszczonyc
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ?cieków technologicznych zawieraj?cych substancje szczególnie szkodliwe dla ?rodowiska wodnego pochodz?cych z projektowanej r?cznej myjni sam
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ?cieków oczyszczonych pochodz?cych z oczyszczalni ?cieków w S?awie zlokalizowanej przy ul. D?ugiej 1
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodz?cych z terenu Stacji Paliw P?ynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4248 zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 393 w m.
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch urz?dze? wodnych tj.:
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni S-1a (Nr 1a) zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 493/1 w m. Górczyna oraz ze studni S-2a (Nr2a) zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 487/
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie pochodz?cych z podczyszczalni ?cieków zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid 248/46 przy ul. Przemys?owej w S?awie oczyszczonych ?cieków przemys?owych zawieraj
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodz?cych z terenu Przedsi?biorstwa Zaopatrzenia Technicznego i Us?ug „PRO-TECH” Andrzej Binkowski ul
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na warunkowy zrzut ?cieków oczyszczonych pochodz?cych z oczyszczalni ?cieków w S?awie zlokalizowanej przy ul. D?ugiej 1, poprzez istniej?cy wylot betonowy do rzeki Czernicy w k
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i 2 zlokalizowanych na dzia?ce o nr ewid. 25/10 w miejscowo?ci Wygna?czyce, gmina Wschowa w ilo?ci Q maxh = 10m³/h; Q ?r.d = 240m&
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudow? urz?dzenia wodnego – umocnienie skarp rowu melioracji szczegó?owej o symbolu R-Kr-5 zlokalizowanego na dzia?ce o nr ewid. 600/3 w miejscowo?ci Krzepielów
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budow? k?adki pieszo - rowerowej zlokalizowanej nad rzek? Czernica w km 0+740 na przed?u?eniu ul. Krótkiej do terenu szkolnego w miejscowo?ci S?awa na dzia?kach o nr ewi
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1a i 1b zlokalizowanych na dzia?ce o nr ewid. 774 w miejscowo?ci Siedlnica, gmina Wschowa w ilo?ci Q hmax = 20m³/h; Q ?rd = 214m&sup
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i 2 zlokalizowanych na dzia?ce o nr ewid. 374/4 w miejscowo?ci Lgi?, gmina Wschowa w ilo?ci Q maxh = 32,7m³/h; Q ?r.d = 314,2m³
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych pochodz?cych z powierzchni drogi krajowej nr 12
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych pochodz?cych z powierzchni drogi powiatowej nr 1016F w miejscowo?ci S?awa, gmina S?awa, na odcinku od km 0+000 do km 0+900 w ilo?c
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych pochodz?cych z systemu drenarskiego pod kompleksem boisk sportowych na terenie dzia?ki o nr ewid. 337 w miejscowo?ci Osowa Sie?, Gmina Wscho
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych pochodz?cych z terenu Stacji Paliw P?ynnych zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 352 w miejscowo?ci Przyczyna Dolna do ziemi - ro
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – stawu ziemnego o wymiarach 35mx75m przy pochyleniu skarp 1:1,5 i g??boko?ci max 1,5m zlokalizowanego na dzia?ce o nr ewid. 107/17 w
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego zbiornika wodnego rekreacyjnego o wymiarach 250mx65m przy pochyleniu skarp 1:2 i g??boko?ci 1,2m zlokalizowanego na dzia?ce o nr ewid. 80/4 w
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni drogi powiatowej nr 1018F oraz chodnika w miejscowo?ci Gola, gmina S?awa, na odcinku od km 0+000 do km 0+400 w ilo?c
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych pochodz?cych z terenu pawilonu handlowego „Bricomarche” zlokalizowanego na dzia?kach o nr ewid. 296/3, 297/1, 300/1, 3
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ?cieków przemys?owych pochodz?cych z podczyszczalni ?cieków zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid 166/2 zawieraj?cych substancje szczególnie szk
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodz?cych z podczyszczalni ?cieków zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid 248/56 przy ul. Przemys?owej 11 w S?awie oczyszczonych ?cieków technologicznych zawi
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych pochodz?cych z przebudowywanych dróg gminnych w miejscowo?ci S?awa, Radzy? oraz Lipinki w ilo?ci Q ?r. d =13,0m3/d i Q max h =
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – zbiornika rekreacyjnego na dzia?ce o nr ewid. 287/5 w miejscowo?ci Zamys?ów o wymiarach dna 30mx15m przy pochyleniu skarp 1:1 i g??bok
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ?cieków pop?ucznych powsta?ych w wyniku p?ukania hal produkcji pieczarek w ilo?ci Q ?r.d= 3,50m³/d oraz ?cieków bytowych w ilo?ci Q ?r.d=3,43m³/d pochodz?
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych w ilo?ci Q=1,70l/s pochodz?cych z powierzchni utwardzonych terenu zak?adu produkcji pieczarek zlokalizowanego w miejscowo?ci Szreniawa na dzia?ce o
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidacj? urz?dzenia wodnego – studni wierconej nr 1 na uj?ciu wody „Gorzelnia Przyczyna Dolna” we Wschowie przy ul. Moniuszki na dzia?ce o nr ewid. 18
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorz?dowych dla uj?cia na terenie Przedsi?biorstwa Wielobran?owego MEGA Sp. z o.o. w Starym Str?czu, dzia?ka o nr ewid. 126/2 w ilo?ci Qmax h=
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z istniej?cego urz?dzenia wodnego – zbiornika retencyjnego nr I zlokalizowanego na dzia?ce o nr ewid. 159, oraz zbiornika retencyjnego nr
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dze? wodnych – 2 sztuk zastawek ?elbetowych o wysoko?ci pi?trzenia do 0,98m i ?wietle 1,00m, zbiornika ma?ej retencji wodnej o wymiarach 20,00mx30,00m
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodz?cych z terenu firmy Balcerzak i Spó?ka Sp. z o.o. Wróblów 38 podczyszczonych wód opadowych i roztopowych poprzez istniej?cy wylot betonowy do rowu me
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – pomostu rekreacyjnego ogólnodost?pnego na dzia?ce o nr ewid. 632/20 stanowi?cej wody Jeziora S?awskiego, w miejscowo?ci Lubogoszcz, g
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudow? i przebudow? istniej?cego hangaru z przeznaczeniem do przechowywania ?odzi ratunkowych zlokalizowanego na dzia?ce o nr ewid. 632/20 stanowi?cej wody J. S?awskieg
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ?cieków oczyszczonych pochodz?cych z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ?cieków we Wschowie poprzez istniej?cy wylot do rowu melioracji szczegó?o
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodz?cych z terenu stacji paliw zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 1974/4 w m. Wschowa podczyszczonych wód opadowych i roztopowych zawieraj?cych substancje szcze
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodz?cych z myjni samochodowej zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 1974/4 w m. Wschowa podczyszczonych ?cieków technologicznych zawieraj?cych substancje
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodz?cych z terenu bazy gara?owo – naprawczej z punktem sprzeda?y detalicznej zlokalizowanej na dzia?ce o nr ewid. 30/6 w m. Przyczyna Górna ?cieków te
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w ci?gu rowu przydro?nego pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w ci?gu rowu przydro?nego pod projektowanym zjazdem publicznym z dzia?ki le?nej nr ewid. 3054 na drog? wojewódzk? nr 278 (dzia?ka nr ewid. 29/1) w miejs
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w ci?gu rowu przydro?nego pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej dzia?ka nr ewid. 10 do dzia?ki o nr ewid. 227/16 w miejscowo?ci S?awa
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w ci?gu rowu przydro?nego pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 1006F do dzia?ki
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ?cieków technologicznych pochodz?cych z powierzchni u?ytkowej warsztatu samochodowego zlokalizowanego
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – otworu studziennego i pobór wód podziemnych z utworów trzeciorz?dowych z uj?cia obejmuj?cego 3 otwory studzienne w ilo?ci Q hmax = 47m&s
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego i pobór wód podziemnych z utworów czwartorz?dowych ze studni nr 2 zlokalizowanej na dzia?ce o nr 80Ac w miejscowo?ci Radzy?, gmina S?awa, na te
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – otworu studziennego i pobór wód podziemnych z utworów trzeciorz?dowych z uj?cia obejmuj?cego 3 otwory studzienne w ilo?ci Q hmax = 47m&s
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni drogi powiatowej nr 1008F i drogi nr 1001F w miejscowo?ci Siedlnica, gmina Wschowa na odcinku od km 0+000 do km 1+
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni drogi powiatowej nr 1008F w miejscowo?ci Kandlewo, gmina Wschowa, na odcinku od km 0+000 do km 1+423 oraz od km 0+0
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodz?cych z terenu pasa drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowo?ci Hetmanice gmina Wschowa od km 64+090 do km 64+940, z kanalizacj
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ?cieków oczyszczonych pochodz?cych z oczyszczalni ?cieków o?rodka wypoczynkowego RELAX
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjnego ogólnodost?pnego w miejscowo?ci Lubiatów na dzia?ce o nr ewid. 632/4 Jezioro S?awskie
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dze? wodnych – 12 stawów ziemnych do hodowli raków bez poboru i odprowadzania wody o wymiarach 65,0m x 6,0m
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni rozbudowywanego skrzy?owania na skrzy?owanie typu rondo – drogi krajowej nr 12 i drogi powiatow
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudow? rowu o symbolu R-B11 wraz z przebudow? urz?dze? wodnych
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorz?dowych ze studni nr 1a oraz studni nr 2a zlokalizowanych na dzia?ce o nr ewid. 3153/2 na terenie O?rodka Wypoczynkowego WRATISLAVI
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni drogi powiatowej nr 1006F w miejscowo?ci Kowalewo gm. Szlichtyngowa
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budow? i przebudow? urz?dze? wodnych, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nowo projektowanej kanalizacji deszczowej do rzeki Radzy?ska Struga z drogi wojewódzkie
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu zespolonego w km 13+624,96 rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 318 w m. Radzy? na cieku Radzy?ska Struga
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ?cieków technologicznych z terenu Firmy AUTO - SERWIS zawieraj?cych substancje szczególnie szkodliwe dla ?rodowiska wodnego do urz?dze? kanalizacji miejskie
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ?cieków poprodukcyjnych i bytowo-gospodarczych z podczyszczalni ?cieków MASARNI HUKA?A do urz?dze? kanalizacji miejskiej
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego) we wsi Wincentowo, gmina Wschowa na dzia?ce oznaczonej numerem ewidencyjnym 482 dla Zdzis?awa
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z ci?gu drogi powiatowej w miejscowo?ci Stare Drzewce do rowów przydro?nych w km -0+077,50 i w km 1+387,80 oraz budow? dwóch wylo
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycj? obejmuj?c? przebudow? i rozbudow? budynku gospodarczego z przeznaczeniem na warsztat elektromechaniki samochodowej wraz z cz??ci? socjalno - biurow?, budow? wiaty
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO owydanie pozwolenia Zak?adowi Wodoci?gów i Kanalizacji, S?awa, ul. D?uga 1 pozwolenie na inwestycj? obejmuj?c? budow? ruroci?gu ?cieków oczyszczonych z oczyszczalni w S?awie do rowu R-CZ-F w obr?bie Stare Str?cze, gmin
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenie na inwestycj? obejmuj?c? przebudow? w zwi?zku ze zmian? sposobu u?ytkowania istniej?cego budynku po by?ej pieczarkarni na zak?ad rozbioru pó?tusz wieprzowych i wyrobu w?dlin w ramach dzia?alno
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia pozwolenie na inwestycj? obejmuj?c? roboty budowlane zwi?zane z rozbudow? i przebudow? warsztatu mechaniczno - samochodowego przy ul. Wschowskiej nr 28,
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwoleniu na inwestycj? obejmuj?c? budow? stacji paliw wraz z infrastruktur? techniczn? we Wschowie z realizacj? na dzia?ce nr 1832
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na budow? na inwestycj? obejmuj?c? przebudow? w zwi?zku ze zmian? sposobu u?ytkowania hali produkcyjnej z magazynem i kot?owni? na zak?ad do produkcji folii budowlanej fundamentowej z tworzyw pochodz
· Informacja
· Informacja
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na na inwestycj? obejmuj?c? budow? odwodnienia kompleksu ulic wraz z uzupe?nieniem brakuj?cych odcinków sieci wod -kan.- budow? kana?ów deszczowych z podczyszczeniem, przepompowni ?cieków deszczowych
· Informacja
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu po na inwestycj? obejmuj?c? budow? sieci kanalizacji sanitarnej i ruroci?gu t?ocznego z przepompowni? ?cieków w miejscowo?ci S?awa w ulicy Piwnej i Krótkiej z realizacj? na dzia?kach nr 454, 473/3, 473/4, 475
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na inwestycj? obejmuj?c? budow? zbiornika do zbierania solanki o poj. 50m3 w miejscowo?ci Dry?yna, gmina Szlichtyngowa z realizacj? na dziace nr 272/2
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na budow? na inwestycj? obejmuj?c? budow? budynku tuczarni z obor?, zadaszenia wiaty, pyty obornikowej, zbiornika na gnojowic? oraz zbiornika bezodplywowego na scieki
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na budow? na inwestycj? obejmuj?c? budow? ruroci?gu wodoci?gowego dosy?owego ze wsi D?browno do wsi Jod?ów, odcinek po?o?ony na dzia?kach nr 3001/4, 3002/2 w obr?bie Tarnów Jezierny, gmina S?awa.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycj? obejmuj?c? budow? stacji gazowej redukcyjnej ?redniego ci?nienia we Wschowie przy ul. K. Wielkiego z realizacj? na terenie dzia?ki nr 1879 w obr?bie Wschowa.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na na inwestycj? obejmuj?c? budow? budynku inwentarskiego - obory wraz z infrastruktur? w obr?bie S?awa z realizacj? na dzia?ce nr 248/37.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na budow? na inwestycj? obejmuj?c? rozbudow? z przebudow? zak?adu przetwórstwa mi?snego OSOWEKS Sp. z o.o. o cz??? biurowo -socjaln?, magazynow?, myjni? pojemników oraz rozbudow? z przebudow? pomieszc
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycj? obejmuj?c? rozbudow? S?awskiego Zak?adu Przetwórstwa Mi?sa i Drobiu "Balcerzak i Spó?ka Sp z o.o." w miejscowo?ci Wróblów na dzia?ce nr ew.: 165/29.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycj? obejmuj?c? budow? zbiornika bioreaktora w Ciepielówku z realizacj? na dzia?ce nr 803/7 w obr?bie Krzepielów, gmina S?awa.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia pozwolenie na inwestycj? obejmuj?c? budow? budynku inwentarskiego - tuczarni indyka, 2 silosów paszowych w miejscowo?ci S?awa, ul. Przemys?owa 7, z realizacj? na dzia?kach nr 221/16, 221/18, 221/9,
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydanie pozwolenia na inwestycj? obejmuj?c? budow? sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm, ruroci?gu t?ocznego Ø 90 mm oraz przepompowni ?cieków w miejscowo?ci Przyczyna Dolna z realizacj? na dzia?kach nr
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia pozwolenie na inwestycj? obejmuj?c? budow? sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm, ruroci?gu t?ocznego Ø 90 mm oraz przepompowni ?cieków w miejscowo?ci Przyczyna Dolna z realizacj? na dzi
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO dotyczace wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-Z oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z projektowanej obwodnicy miasta Wschowa na odcinku od km 0+000 do km 1+888 oraz na wykonan
· OBWIOSZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nowo wykonanego zadania na dzia?ce o nr. ewid 221/16 do istniej?cego urz?dzenia wodnego – zbiornika r
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – stawu ziemnego na dzia?kach o nr ewid. 28,29,30 w miejscowo?ci Osowa Sie?.”
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu Stacji Paliw obr?b Konradowo do rowu melioracyjnego o symbolu R-Z8, na dzia?ce
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dze? wodnych s?u??cych do poboru wód podziemnych z utworów czwartorz?dowych na dzia?ce o nr ewid. 127 w ilo?ci Q ?r. d = 5,6 m³/d; Q max h = 0,96 m³/h
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycj? obejmuj?c? przebudow? w zwi?zku ze zmian? sposobu u?ytkowania budynku gospodarczego na zak?ad produkcji w?dlin w ilo?ci do 4,5 t tygodniowo prowadzonej w ramach dzia?alno?ci marginalnej,
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSIEGO owydaniu pozwolenia na na inwestycj? obejmuj?c? budow? w ramach planowanej inwestycji celu publicznego pn.
· INFORMACJA STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydaniu pozwolenia na inwestycj? obejmuj?c? budow? stacji prze?adunkowej wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego z realizacj? na dzia?kach nr 2063/2, 2068/3, 2064/3, 2
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia na budow? na inwestycj? obejmuj?c? przebudow? pomieszcze? hali produkcyjnej nr 2 z budow? budynku wentylatorni i komina do odprowadzania lotnych zwi?zków organicznych z pomieszczenia malarni, p
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu Gminie S?awa pozwolenia na inwestycj? obejmuj?c? budow? w ramach planowanej inwestycji celu publicznego pn. "Ratowanie i rekultywacja Jeziora S?awskiego na Pojezierzu Lubuskim, wykonanie dokumentacji technicz
· Informacja Strosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia Gminie S?awa na inwestycj? obejmuj?c? budow? w ramach planowanej inwestycji celu publicznego pn.
· Informacja Starosty Wschowskiego o wydaniu pozwolenia Gminie S?awa na inwestycj? obejmuj?c? budow? w ramach planowanej inwestycji celu publicznego pn.
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ?cieków oczyszczonych pochodz?cych z oczyszczalni ?cieków w S?awie do ziemi na poletkach filtracyjnych zlokalizowanych w obr?bie Stare Str?cze na dzia?kach nr 6
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ?cieków przemys?owych z terenu Zak?adu zawieraj?cych substancje szczególnie szkodliwe dla ?rodowiska wodnego do urz?dze? kanalizacji miejskiej.”
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO „o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przej?cia ruroci?giem t?ocznym ?cieków sanitarnych pod ciekiem Czernica w km 2+ 415 w miejscowo?ci S?awa.”
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorz?dowych ze studni nr 1 na terenie boiska sportowego w Przyczynie Górnej na dzia?ce o nr ewid. 170 w ilo?ci Q ?r.godz. = 0,5 m³/h; Qmax
· Informacja Starosty Wschowskiego o pozwoleniu na budow?
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO dotycz?ce „wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych w ilo?ci Qmax = 8,5 dm³ z nawierzchni drogi nr F 1009 w miejscowo?ci Zamys?ów do rowu melioracji szczegó?owej RC, na dzia?ce o nr geod.3
· OBWIESZCZENIE STAROSTY WSCHOWSKIEGO dotycz?ce wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych Qmax = 54,4 dm³ z nawierzchni drogi nr F 1005 w miejscowo?ci Osowa Sie? do rowu melioracji szczegó?owej RC, na dzia?ce o nr geod. 316 „
· Obwieszczenie Starosty Wschowskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego – zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego) we wsi ??go? na dzia?ce oznaczonej numerem ewidencyjnym 133/1
· wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budow? przepustów pod ?cie?ka pieszo – rowerow? wzd?u? drogi krajowej nr 12 G?ogów – Leszno na odcinku Wschowa – D?bowa ??ka o d?ugo?ci 2046 mb, od km 149+235 do km 151+281
· Obwieszczenie Starosty Wschowskiego dotycz?ce zmiany decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 30.11.2004 r.
· Uzgodnienie warunków realizacji przedsiewzi?cia polegajacego na przebudowie nawierzchni dróg wewn?trznych we Wschowie
· Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód poch?odniczych
· Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz?dzenia wodnego
[ Wróć ]