Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA: Lista stron

Lista dostępnej zawartości STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA:


· Informacja o wyborze wykonawców us?ug edukacyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku post?powania na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? terapeutycznych (dogoterapia) pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku post?powania na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? dla dzieci ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu, w tym zagro?onych ryzykiem dysleksji pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas
· Zapytanie ofertowe na us?ugi edukacyjne w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? terapeutycznych (dogoterapia) w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? dla dzieci ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku post?powania zakup i dostaw? sprz?tu przeznaczonego do wyposa?enia dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkó? we Wschowie w ramach projektu pn. „Podniesienie jako?ci spotka? w Centrum spotka? polsko – niemieckich w I Zespole
· Zapytanie ofertowe na dostaw? sprz?tu przeznaczonego do wyposa?enia dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkó? we Wschowie w ramach projektu pn. „Podniesienie jako?ci spotka? w Centrum spotka? polsko – niemieckich w I Zespole Szkó? im.Stanis?aw
· Informacja o wyniku post?powania na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? socjaterapeutycznych i psychoedukacyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku post?powania na zakup i dostaw? mebli przeznaczonych do wyposa?enia dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkó? we Wschowie
· Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? socjoterapeutycznych i psychoeduakcyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na zakup i dostaw? mebli przeznaczonych do wyposa?enia dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkó? we Wschowie w ramach projektu pn. „Podniesienie jako?ci spotka? w Centrum spotka? polsko – niemieckich w I Zespole Szkó?"
· Informacja o wyniku post?powania na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? logopedycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku post?powania na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? socjaterapeutycznych i psychoedukacyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku post?powania na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? terapeutycznych (dogoterapia) w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku postepowania na wykonanie remontu dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkó? we Wschowie
· Informacja o wyniku postepowania na zakup i dostaw? materia?ów budowlanych przeznaczonych do remontu dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkó? we Wschowie
· Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dwóch sal dydaktycznych w I Zespole Szkó? we Wschowie w ramach projektu pn. „Podniesienie jako?ci spotka? w Centrum spotka? polsko – niemieckich w I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie̶
· Korekta zapytania ofertowego na zakup i dostaw? materia?ów budowlanych przeznaczonych do remontu dwóch sal dydaktycznych w ramach projektu pn. „Podniesienie jako?ci spotka? w Centrum spotka? polsko–niemieckich w I Zespole Szkó? im. Stanis?awa
· Zapytanie ofertowe na zakup i dostaw? materia?ów budowlanych przeznaczonych do remontu dwóch sal dydaktycznych w ramach projektu pn. „Podniesienie jako?ci spotka? w Centrum spotka? polsko–niemieckich w I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica
· Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? terapeutycznych (dogoterapia) w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? socjoterapeutycznych i psychoeduakcyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? logopedycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Informacja o wyniku post?powania na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? socjoterapeutycznych
· Informacja o wyniku post?powania na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? logopedycznych
· Informacja o wyborze wykonawców us?ug edukacyjnych w ramach projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie"
· Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? socjoterapeutycznych i psychoeduakcyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? logopedycznych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na dostaw? pomocy dydaktycznych do prowadzenia zaj?? terapeutycznych (dogoterapia) w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
· Zapytanie ofertowe na us?ugi edukacyjne w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie”
[ Wróć ]