Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Tablica informacyjna

II piętro
Powiatowa
Spółka Wodna pok. 201 tel. (065) 540 - 13 - 39

Sekretariat
pok. 204 tel. (065) 540 - 48 - 00
              fax.(065) 540 - 19 - 32

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Naczelnik - Sekretarz                                                                                    pok.       tel. (065) 540 -
Kadry, Fundusze zewnętrzne pok. 207 tel. (065) 540 - 19 - 37
Promocja  Powiatu
Zamówienia Publiczne, Obsługa Rady  Powiatu


Edukacja, organizacje pozarządowe
pok. 208 tel. (065) 540 - 17 - 97
pok. 212 tel. (065) 540 - 17 - 96


pok. 210 tel. (065) 540 - 22 - 08


Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Gospodarka nieruchomościami pok. 219 tel. (065) 540-17-95                       
Ewidencja Gruntów i Budynków pok. 219 tel. (065) 540 - 22 - 12
Ośrodek Dokumentacji Geodezynej
i Kartograficznej pok. 220 tel. (065) 540 - 19 - 34

Wydział Komunikacji i Dróg
Rejestracja Pojazdów pok. 221 tel. (065) 540 - 18 - 95
Prawo Jazdy

Drogi
pok. 222 tel. (065) 540 - 26 - 64

pok. 315 tel. (065) 540 - 15 - 17

III piętro
Wydział Zarządzania Kryzysowego pok. 301 tel. (065) 540 - 57 - 46
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska pok. 306 tel. (065) 540 - 17 - 79
Budownictwo pok. 307 tel. (065) 540 - 17 - 68
Zespół Uzgadniania Dokumentacji pok. 304 tel. (065) 540 - 17 - 90
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych pok. 308 tel. (065) 540 - 17 - 58
Księgowość pok. 309
Stanowisko d/s Rehabilitacji Zawodowej pok. 309
Stanowisko d/s Domów Pomocy Społecznej
i Rehabilitacji Społecznej pok. 309
Stanowisko d/s Rodzin Zastępczych
i Placówek Wychowawczych pok. 310
Kierownik pok. 311 tel. (065) 540 - 17 - 59
Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych pok. 313
Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego pok. 316 tel. (065) 540 - 74 - 26
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego pok. 317 tel. (065) 540 - 21 - 10
Sala KonferencyjnaData publikacji: 2004-08-05 03:42:54 (27527 odsłon)
-
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-06-29 08:11:44 aktualizacja danych Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-12-11 09:38:41 aktualizacja Eliza Lebedy?ska - Maj
2010-06-21 15:49:30 aktualizowanie danych Eliza Lebedy?ska - Maj
2010-06-21 15:54:41 edytowanie danych Eliza Lebedy?ska - Maj
2010-06-21 15:55:18 edytowanie danych Eliza Lebedy?ska - Maj
2011-07-01 16:09:03 edycja danych Eliza Lebedy?ska - Maj
2011-07-01 16:57:35 edycja danych Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]