Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont chodnika w m. Konradowo dr. 1008F w km 0+000-0+076,90”

Wschowa, dnia 18.06.2012 r.

Or-ZP.272.7.2012


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Wschowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont chodnika w m. Konradowo dr. 1008F w km 0+000-0+076,90”  w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Brukarstwo i Budownictwo Ogólne
Wojciech Pajkert
ul. Wolsztyńska 11b/8
67-400 Wschowa

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 55 650,76 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł 76/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:
• Przedsiębiorstwo Drogowo – Transportowe „Drogtranz” Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra; wartość brutto: 63 044,92 zł, suma punktów: 88,27;
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjne „Drogomel” Spółka Jawna Andrzej Skoczylas Krzysztof Głuszko, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra; wartość brutto: 62 153,99 zł, suma punktów: 89,54;
• Brukarstwo i Budownictwo Ogólne Wojciech Pajkert, ul. Wolsztyńska 11b/8, 67-400 Wschowa; wartość brutto: 55 650,76, suma punktów: 100,00;
• Przedsiębiorstwo Usługowe „TADEN” Tadeusz Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa; wartość brutto po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej 63 153,50 zł, suma punktów: 88,12;
• L&P Sp. zo.o. Sp.k., ul. Odrzańska 7, Serby, 67-200 Głogów; wartość brutto: 81 332,42; suma punktów: 68,42;
• Bruk Art. Wojciech Wojciechowski, ul. Ogrodowa 26, Jaczów, 67-200 Głogów; wartość brutto: 99 229,61; suma punktów: 56,08;


Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.Data publikacji: 2012-06-18 14:39:15 (1860 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]