Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.04.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Modernizacj? osnowy poziomej szczegó?owej oraz osnowy pomiarowej dla obszaru gminy Wschowa”

Wschowa, dnia 19.09.2012 r.

Or-ZP.272.10.2012


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  

        Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Wschowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację osnowy poziomej szczegółowej oraz osnowy pomiarowej dla obszaru gminy Wschowa” w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne
Sp. zo.o. W Olsztynie
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 163 959,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 00/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:
• Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. zo.o. W Olsztynie; ul.1Maja 13; 10-117 Olsztyn; wartość brutto: 163 959,00zł; suma punktów: 100,00;
• GEOKART International Sp. zo.o.; ul. Wita Stwosza 44; 35-113 Rzeszów; wartość brutto: 228 780,00 zł, suma punktów: 71,67;
• Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK WROCŁAW Sp.zo.o.; Al. Kasztanowa 18-20; 53-125 Wrocław; wartość brutto: 231 240,00 zł, suma punktów: 70,90;
• Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.; ul. Geodetów 1; 35-328 Rzeszów; wartość brutto: 316 725,00 zł, suma punktów: 51,77;

Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.


W podpisie Marek Boryczka
 Starosta WschowskiData publikacji: 2012-09-19 11:00:27 (1797 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]