Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert na "Utrzymanie czysto?ci pomieszcze? budynku starostwa Powiatowego i I Liceum Ogólnokszta?c?cego z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi we Wschowie w roku 2013"

Wschowa, dnia 24.12.2012 r.
Or-ZP.272.11.2012
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Wschowie postępowaniu o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego na „Utrzymanie czystości pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego i I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie w roku 2013 w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

LESPIN Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 90

64-100 Leszno


Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 56 600,91 brutto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset zł 91/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

· Agencja Ochrony – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM” Lech Bączkowski, ul. Nowa 21, 85-119 Bydgoszcz; kwota brutto: 135 853,50 zł; suma punktów: 41,66;

· Lespin Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno; kwota brutto: 56 600,91 zł; suma punktów: 100,00;

· Green Hunters Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; kwota brutto: 80 286,60 zł; suma punktów: 70,49;

· Przedsiębiorstwo PERFEKT Małgorzata i Jacek Marciniak Zakład Pracy Ochronnej, ul. Świętojańska ½, 65-089 Zielona Góra; kwota brutto: 115 743,00 zł; suma punktów: 48,90;

· Poziom polska sp. z o.o., ul. Husarska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.; kwota brutto: 110 170,90 zł; suma punktów: 51,38;

· PUH PROCLEAN Krystyna Szulc, ul. Powstańców Śląskich 17E/5 67-410 Sława; kwota brutto: 62 720,00 zł; suma punktów: 90,24.

 Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.
 
W podpisie Marek Boryczka
Starosta WschowskiData publikacji: 2012-12-24 10:20:27 (1569 odsłon)
Referent - Ewa Budzy?ska
tel. 65 540 17 96, 65 540 89 54    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]