Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o odrzuceniu ofert na „Przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”

                                                                   14.02.2011 r.

Or. ZP 342-02/2011 

     

 

Powiadomienie o odrzuceniu oferty

 dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w  km od 0+000 do km 1+741,52 ”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or. ZP 342-02/2011.
 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) Zamawiający tj. Powiat Wschowski informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących firm:
 1) Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o., ul. Szosa Poznańska 17,   66-600 Krosno Odrzańskie
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm). Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest fakt, iż oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie:
Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Oferent w pozycji 36 Kosztorysu ofertowego nie uwzględnił modyfikacji SIWZ zmieniającej treść z „Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (podbudowa pod miejsca parkingowe i wjazdy, ściek)” na  „Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 20 cm (podbudowa pod miejsca parkingowe i wjazdy, ściek)”.
Mając na uwadze powyższe oferta wykonawcy nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 w/w ustawy i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
 2) Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe  „PRA-MAS”     S-ka z o.o., ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm). Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest fakt, iż oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie:
Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Oferent w pozycji 36 Kosztorysu ofertowego nie uwzględnił modyfikacji SIWZ zmieniającej treść z „Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (podbudowa pod miejsca parkingowe i wjazdy, ściek)” na  „Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 20 cm (podbudowa pod miejsca parkingowe i wjazdy, ściek)”. Nie uwzględnił także zmiany pozycji 55 zmieniającej treść „Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (od strony posesji jako obramowanie chodnika)” na „Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (od strony posesji jako obramowanie chodnika).

Mając na uwadze powyższe oferta wykonawcy nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 w/w ustawy i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy.


W podpisie Marek Kozaczek
 Starosta WschowskiData publikacji: 2011-02-14 14:42:30 (2028 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]