Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o wyniku przetargu na „Przebudow? drogi powiatowej wraz z budow? kanalizacji deszczowej w miejscowo?ci Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52 ”

Wschowa, dnia 14.02.2011 r.
 Or. ZP 342-02/2011
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Wschowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w  km od 0+000 do km 1+741,52 ” w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: 

 BRUK-ART. Wojciech Wojciechowski
Jaczów, ul. Ogrodowa 26
67-200 Głogów

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 3 003 324,48 zł brutto (słownie: trzy miliony trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery zł 48/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.
Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:
· „POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. Bonikowo, ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan,
cena ofertowa brutto: 3 189 792,03 zł, suma punktów: 94,15
·Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”-Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń,
cena ofertowa brutto: 3 188 699,90 zł, suma punktów: 94,19
·Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” S-ka z o.o., ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno,
cena ofertowa brutto: 3 760 578,10 zł- oferta odrzucona
·Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno
cena ofertowa brutto: 3 056 369,99 zł, suma punktów: 98,26
·BRUK-ART. Wojciech Wojciechowski, Jaczów, ul. Ogrodowa 26, 67-200 Głogów,
cena ofertowa brutto: 3 003 324,48 zł, suma punktów: 100,00
·Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie,
cena ofertowa brutto: 3 983 726,80 zł- oferta odrzucona
·Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów,
cena ofertowa brutto: 3 803 744,78 zł, suma punktów: 78,96
·Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. ul. Energetyków 6, 64-100 Leszno,
cena ofertowa brutto: 3 195 851,77 zł, suma punktów: 93,98


 

W podpisie Marek Kozaczek
 Starosta WschowskiData publikacji: 2011-02-14 14:57:22 (2150 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]