Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonania remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy u?yciu mieszanki mineralno-bitumicznej z Recyklera oraz wykonanie remontu cz?stkowego nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem remontera typu Patcher.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 20279-2011 z dnia 2011-01-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera (ok. 250 Mg) oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów...
Termin składania ofert: 2011-02-04

Wschowa: Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej z Recyklera (ok. 250 Mg) oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów bazaltowych o granulacji 2/4 lub 4/6 mm i kationowej emulsji asfaltowej K1-70 mp z zastosowaniem specjalnego remontera typu Patcher podającego jednocześnie kruszywa i lepisze w miejsce uszkodzonej nawierzchni (ok. 400 Mg)
Numer ogłoszenia: 57253 - 2011; data zamieszczenia: 18.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20279 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej z Recyklera (ok. 250 Mg) oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów bazaltowych o granulacji 2/4 lub 4/6 mm i kationowej emulsji asfaltowej K1-70 mp z zastosowaniem specjalnego remontera typu Patcher podającego jednocześnie kruszywa i lepisze w miejsce uszkodzonej nawierzchni (ok. 400 Mg).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera (ok. 250 Mg) oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów bazaltowych o granulacji 2/4 lub 4/6,3 mm i kationowej emulsji asfaltowej K1-70MP z zastosowaniem specjalnego remontera typu Patcher podającego jednocześnie kruszywa i lepiszcze w miejsce uszkodzonej nawierzchni (ok. 400 Mg). Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Materiały: - emulsja asfaltowa do smarowania dna i krawędzi ubytku. W składzie mieszanki masy mineralno- bitumicznej należy uwzględnić odzysk destruktu oraz kory asfaltowej w ilościach 30% objętości masy - grys bazaltowy 2/4 m i 4/6,3 mm - emulsja asfaltowa K1-70 2) Sprzęt: - recykler - sprężarka powietrza - skrapiarka - palnik gazowy - walec ogumiony lub płyta wibracyjna - diamentowa piła tarczowa - sprzęt pomocniczy (łopaty, szczotki, listwowe ściągaczki i listwy profilowane) - remonter typu Patcher 3) Wykonanie naprawy: - wykonanie roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologie i sposób wykonania remontów cząstkowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Remont uszkodzenia o głębokości większej niż grubość warstwy ścieralnej należy wykonać dwuwarstwowo. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: - uszkodzenie instalacji urządzeń znajdujących się na terenie robót - uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z miejscem realizacji robót - szkody i zniszczenia spowodowane w terenie wykonywania robót w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp. - szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP, itp. - wszelkie szkody osób trzecich powstałe z powodu nienależytego wykonania zleconej roboty lub nie wykonaniu roboty w ustalonym terminie. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem poszczególnych etapów robót Wykonawca naprawia na własny koszt 5) Wykonanie naprawy obejmuje: - oznaczenie miejsca naprawy - obcięcie krawędzi uszkodzonych miejsc prostopadle do nawierzchni - wykruszenie masy bitumicznej wewnątrz oznaczonych figur do dna najgłębszych uszkodzeń - oczyszczanie i wysuszenie naprawionego miejsca - posmarowanie obciętych krawędzi rozgrzaną emulsją asfaltową - skropienie ręczne lub przy użyciu skrapiarki oczyszczonego i wysuszonego dna wyboju emulsją asfaltową w ilości 0,4 ÷ 0,6 kg/m2 w zależności od porowatości podłoża - wypełnienie tak przygotowanego miejsca uprzednio wykonaną masą z recyklera - wyprofilowanie masy i zagęszczenie jej przy użyciu sprzętu mechanicznego, tj. zagęszczenie należy wykonać walcem gładkim wibracyjnym lub ogumionym. Pierwsze przejście walca gładkiego powinno być bez wibracji. W przypadku zastosowania płyty wibracyjnej, płytą ta można zagęszczać po zagęszczeniu bez wibracji walcem gładkim lub ogumionym. W przypadku braku możliwości takiego zagęszczenia, pierwsze zagęszczenie należy wykonać kołem samochodu - skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 ÷ 1,0 kg/m2 i zasypanie drobnym kruszywem o kolorze takim samym jak kruszywo z którego wykonano naprawianą nawierzchnię. - usunięcie luźnej masy bitumicznej w miejsce wykonywanego remontu - oczyszczenie i wysuszenie naprawianego miejsca przy pomocy sprężonego powietrza - wypełnienie tak przygotowanego miejsca mieszanką grysu i emulsji przy użyciu remontera typu Patcher - zagęszczenie wyremontowanego miejsca przy użyciu walca ogumionego lub płyty wibracyjnej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo- Melioracyjne DROGOMEL Sp. jawna, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 292600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 264000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 264000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 367000,00

  • Waluta: PLN.Data publikacji: 2011-02-18 09:40:08 (2099 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]