Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o wyniku przetargu na „Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”

Wschowa, dnia 24.03.2011 r.
 Or-ZP.272.3.2011
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuję, że w prowadzonym przez Starostwo Powiatowe we Wschowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku” w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę: 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KAMA” Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 2a
65-140 Zielona Góra

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, tj. 42 069,08 zł brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć zł 08/100) i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.
 Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:
 • Eurotab Sp.zo.o., ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań – oferta odrzucona
 • PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp.J., ul. M. Konopnickiej 11b, 05-230 Kobyłka- oferta odrzucona
 • PHP „LIBRA” Zygmunt Dąbrowski, ul. Kopernika 3, 63-300 Pleszew – oferta odrzucona
 • Produkcja Handel Usługi TABLITEK Maria Pilaczyńska, ul. Lotosowa 31, 60-175 Poznań – oferta odrzucona
 • UTAL Sp.zo.o., ul. Katarzyńska 9, Poznań-Gruszczyn, 62-006 Kobylnica; cena ofertowa brutto: 45 879,62 , suma punktów: 91,69
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KAMA” Sp.zo.o., ul. Malczewskiego 2a,
  65-140 Zielona Góra;
  cena ofertowa brutto: 42 069,08 zł,  suma punktów: 100,00
        

Umowa zostanie podpisania po upływie ustawowego terminu.

W podpisie Marek Kozaczek
 Starosta WschowskiData publikacji: 2011-03-24 13:06:23 (2143 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]