Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Powiadomienie o odrzuceniu oferty na "Dostaw? tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku”

 

Wschowa, dnia 9 maja 2011 r.

Or-ZP.272.3.2011                       

POWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

 

     Zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający po uwzględnieniu zarzutów zawartych w odwołaniu Wykonawcy Eurotab Sp. zo.o.  dokonał ponownego rozpatrzenia ofert.
Wykonawca w odwołaniu zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 7 w zw. z art. 26.3 poprzez zaniechanie czynności wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów - programu umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne w wersji elektronicznej testowej na nośniku pamięci np. CD-ROM wraz z opisem oprogramowania oraz licencją w wersji papierowej. Zamawiający uznał w całości zarzuty przedstawione przez Eurotab Sp.zo.o. W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie a Zamawiający przystąpił do powtórzenia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
     Zamawiający w celu ponownego zbadania zgodności oferty firmy Eurotab Sp. zo.o. z wymogami SIWZ wezwał Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów:   programu umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne w wersji elektronicznej testowej wraz z opisem oprogramowania oraz licencją w wersji papierowej  potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczył brakujące dokumenty do Zamawiającego dnia        26 kwietnia 2011 r. Mając na uwadze prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał analizy funkcjonalności dostarczonego programu. Stwierdzono nieprawidłowości oraz niezgodność oprogramowania z opisem dostarczonym przez Wykonawcę oraz z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (brak zgodności długości wprowadzanego numeru oraz położenia liter i cyfr dla poszczególnych typów i odmian, brak wykluczania dla określonych typów tablic niedopuszczalnych sekwencji cyfr). Z dostarczonego przez firmę Eurotab Sp z o.o.  programu umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne w wersji elektronicznej testowej wynika, iż oferta ww. nie spełnia wymogów SIWZ.
     Mając na uwadze powyższe, oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm).w podpisie Marek Kozaczek
Starosta WschowskiData publikacji: 2011-05-09 14:58:13 (2204 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]