Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy oraz uniewa?nieniu post?powania na „Usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”.

Wschowa, dnia 03.08.2011 r.

Or-ZP.272.9.2011


 

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy oraz unieważnieniu postępowania


dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or-ZP.272.9.2011

1) Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm) Zamawiający tj. Powiat Wschowski informuje, że w przedmiotowym postępowaniu została wykluczona oferta następującej firmy:

Zakład Samochodowy
Mechaniczno – Blacharski
Ryszard Kuryłło
ul. Reymonta 18
67-400 Wschowa


Oferta podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759.z późn. zm), ponieważ nie zostały dopełnione wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”. Zgodnie z rozdziałem 12 pkt. 1 ppkt 4 SIWZ wykonawca, w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności, zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym. (tekst jedn. Dz.U z 2007 nr 125 poz. 874 z późn. zm). Oferent po wezwaniu na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm) do uzupełnienia dokumentów nie złożył Zamawiającemu brakujących w ofercie dokumentów w wyznaczonym terminie.
Nie złożenie w terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu powoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
Zgodnie z art. 24 ust.4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


2) Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm) Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.                                                                                                                          

 


Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 25.07.2011r. wpłynęła jedna oferta od następującego Wykonawcy: Zakład Samochodowy Mechaniczno – Blacharski Ryszard Kuryłło, ul. Reymonta 18, 67-400 Wschowa, jednakże oferta ta została odrzucona na podstawie art. 24 ust.4 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp (uzasadniania odrzucenia oferty zamieszczono powyżej), dlatego postanowiono jak wyżej.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

Informujemy również, iż stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 Pzp, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

W podpisie
Z up. Starosty
Marek Boryczka
WicestarostaData publikacji: 2011-08-03 11:23:30 (2082 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]