Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 184955-2011 z dnia 2011-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
1.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg w 3 gminach Powiatu: Zadanie nr 1- gmina Wschowa Zadanie nr 2- gmina Sława Zadanie nr 3- gmina Szlichtyngowa 2.Niżej wymienione zasady dotyczą 3 odrębnych zadań. 3.Przedmiot...
Termin składania ofert: 2011-07-18

Wschowa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014
Numer ogłoszenia: 217101 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184955 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg w 3 gminach Powiatu: Zadanie nr 1- gmina Wschowa Zadanie nr 2- gmina Sława Zadanie nr 3- gmina Szlichtyngowa 2.Niżej wymienione zasady dotyczą 3 odrębnych zadań. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i ulic wykazanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia: - załącznik nr 6 a, b, c SIWZ : Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania, Wykaz odcinków leśnych na drogach Powiatu Wschowskiego, w zależności od zadania. - załącznik nr 7 a, b, c SIWZ : Wykaz ulic w miejscowościach Powiatu Wschowskiego do zimowego utrzymania, w zależności od zadania. 4.Zasady wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ pt. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Starostwo Powiatowe we Wschowie Wydział Komunikacji i Dróg. Terminy realizacji zamówienia w zakresie zwalczania i likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz odśnieżania: -od 01 listopada 2011 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2012 r. do godz. 24°°. -od 01 listopada 2012 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2013 r. do godz. 24°°. -od 01 listopada 2013 r. od godz. 00°° do 15 kwietnia 2014 r. do godz. 24°°. W tych okresach Wykonawca pozostaje w pełnej gotowości w celu niezwłocznego rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia. 5.Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: - pozostaniu w gotowości do wykonywania przedmiotu zamówienia. - zimowym utrzymaniu dróg i ulic wykazanych w załączniku nr 6 a, b, c (oraz wykaz odcinków leśnych na drogach Powiatu Wschowskiego), 7 a, b, c, zgodnie ze standardami utrzymania określonymi w załączniku nr 8. -zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi materiałami uszorstniającymi w następujących miejscach: a) w obrębie skrzyżowań z drogami twardymi, b) w obrębie skrzyżowań z liniami kolejowymi, c) w obrębie przystanków autobusowych, d) w obrębie niebezpiecznych łuków drogowych, na wzniesieniach i spadkach o pochyleniu powyżej 4%, e) odcinków leśnych wg załącznika, f) lub innych uzasadnionych stanem dróg pisemnych zaleceń Zamawiającego. - odcinki leśne - zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej w proporcji 3:1. - odśnieżaniu dróg i ulic, w zakres którego wchodzą: -) odśnieżanie nawierzchni jezdni dróg i ulic, -) oczyszczanie z piasku i śniegu w przypadkach koniecznych nawierzchni jezdni w trakcie zimowego utrzymania ze szczególnym uwzględnieniem wpustów ulicznych, -) oczyszczenie przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych. 6. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia: wykonywanie przedmiotu zamówienia należy rozpoczynać w chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność: - odśnieżania, - likwidacji gołoledzi, - likwidacji śliskości pośniegowej. 7. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu rozpoczęcie prac określonych w ust. 4 (oprócz pozostawania w gotowości) na nr tel. 0691117926. 8. Zamawiający potwierdza wykonanie zamówienia w danym dniu. 9. Wykonawca informuje o osobie odpowiedzialnej z jego strony za nadzór nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia w danym dniu. 10. Pracownicy Wykonawcy wykonujący bezpośrednio prace na drogach wyposażeni będą w telefony komórkowe, których numery muszą zostać podane osobie wyznaczonej ze strony Zamawiającego. 11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na bieżąco informacje o stanie dróg, ich przejezdności i sytuacji na drogach. 12. W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przekazania w godz. 7°° - 8°° meldunków z przebiegu akcji (w przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych także w godz. 19°° - 20°°). 13. Sprzęt: a) sprzęt wraz z obsługą, materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi niezbędnymi do zimowego utrzymania dróg i ulic zapewnia Wykonawca. b) należy zabezpieczyć taką ilość sprzętu, aby przy najbardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych zapewnić utrzymanie zimowe dróg zgodnie z założonymi standardami. Minimalna ilość sprzętu umożliwiająca przystąpienie do przetargu to dla każdej gminy oddzielnie: - piaskarki - szt. 1, - pługi- szt. 4 (średni - szt. 2, pługi samochodowe szt.2), - nośniki do w/w sprzętu- szt. 4, - ładowarki szt. 1 (np. Fadroma Łk-1). 14. Materiał uszorstniający (mieszanka piaskowo-solna 3:1) do zwalczania gołoledzi i śliskości pośniegowej jak i miejsce do jego składowania zapewnia na własny koszt Wykonawca. 15. Mieszanie i załadunek materiału uszorstniającego należy do Wykonawcy i będzie wykonywany na jego koszt. 16. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego końcowego oczyszczenia ulic miejskich z pozostałości materiału uszorstniającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Należy również oczyścić wszystkie odcinki dróg powiatowych o przekroju półulicznym i ulicznym (odcinki ograniczone krawężnikiem). 17. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac dla przedmiotu zamówienia określonego powyżej. 18. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w gminie Wschowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowe TADEN Tadeusz Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 226851,00

 • Oferta z najniższą ceną: 226851,00 / Oferta z najwyższą ceną: 226851,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w gminie Sława

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowe TADEN Tadeusz Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 212000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 254030,00

 • Oferta z najniższą ceną: 254030,00 / Oferta z najwyższą ceną: 254030,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Powiecie Wschowskim w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 w gminie Szlichtyngowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowe TADEN Tadeusz Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 253630,00

 • Oferta z najniższą ceną: 253630,00 / Oferta z najwyższą ceną: 253630,00

 • Waluta: PLN.Data publikacji: 2011-08-11 11:17:42 (2240 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]