Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na „Budow? placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym O?rodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie wg wytycznych programu MEN Radosna Szko?a”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 234389-2011 z dnia 2011-09-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
1.Dane ogólne: Przedmiotem przetargu jest wykonanie szkolnego placu zabaw dla dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej w ramach programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we...
Termin składania ofert: 2011-09-16

Wschowa: Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wschowie wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 276717 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234389 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wschowie wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Dane ogólne: Przedmiotem przetargu jest wykonanie szkolnego placu zabaw dla dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej w ramach programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Wschowie, przy ul. Reymonta 1, na działce o numerze geodezyjnym 861/3. 2.Opis robót: Roboty obejmować będą następujące grupy robót: 2.1. Roboty przygotowawcze Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajduje się plac zabaw z urządzeniami zabawowymi przeznaczonymi do demontażu. 2.2. Roboty ziemne Podbudowa dynamiczna. Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 2mb do 2mm. Nawierzchnia placu zabaw obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. -nawierzchnia syntetyczna - warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm) gr. 5 cm dopuszczona przez PZH. - warstwa nośna - kliniec (4-40 mm) lub alternatywnie kruszywo stabilizowane mechanicznie (4-40 mm) o wskaźniku piaskowym > 50% i o zawartości pyłów < 5%, gr. 15 cm (dopuszcza się inne frakcje, które muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru) - piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo (Is=0,97) - gr. 10 cm - geowłóknina - grunt rodzimy 2.3. Roboty nawierzchniowe Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, składająca się z granulatów SBR i EPDM połączonych spoiwem poliuretanowym, która stanowić ma bezpieczną nawierzchnię nadającą się na place zabaw dla dzieci. Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) oraz nie powodować zbierania się wody na powierzchni. Nawierzchnia ta składają się z dwóch warstw: - warstwy wierzchniej, kolorowej, - warstwy podkładowej, czarnej. Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu EPDM (granulacja: 1-4mm) połączonego jednokomponentowym spoiwem poliuretanowym. Jej grubość wynosi 20mm - niezależnie od całkowitej grubości nawierzchni. Warstwa podkładowa wykonana z granulatu gumowego SBR (granulacja: 15- 25mm) połączonego spoiwem. Grubość warstwy zależy od rodzaju nawierzchni i wynosi (wg wybranych wariantów) 30, 140mm (grubość całkowita odpowiednio 50,160mm). 2.4. Nawierzchnia poliuretanowa Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 50mm (wys. bezp. Upadku do 1,5 m): - 20 mm EPDM frakcja 1-10 mm - 30 mm SBR frakcja 20 mm Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 160 mm przy wysokiej huśtawce wahadłowej ( wys. bezp. upadku do 2,80) - 20 mm SBR frakcja 1-10 mm - 140mm SBR frakcja 20 mm Zamiennie dopuszcza się zastosowanie nawierzchni poliuretanowej z płyt typowych gr. 45 mm (wys. bezp. upadku do 1,50). Kostka z granulatu gumowego 500x500 mm łączona za pomocą kołków. W strefie przy wysokiej huśtawce wahadłowej płyty o grubości 80 mm (wys. bezp. upadku do 2,60). 2.5. Wyposażenie placu zabaw Urządzenia zabawowe, sportowe oraz komunalne. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania programu Radosna Szkoła, polskiego prawa budowlanego, PN-EN 1176 oraz posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa B wydany przez odpowiedni Instytut lub Urząd. Huśtawka pojedyncza - bocianie gniazdo Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy wykonane z drewna litego o przekroju 90x90 mm posadowione na stopach stalowych, ocynkowanych zakotwionych w gruncie poprzez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej. Siedzisko wykonane jest z lin. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 150 cm. Zestaw zabawowy: W skład zestawu wchodzą następujące elementy: - wieża kwadratowa z daszkiem x2 - zjeżdżalnia - kładka linowa - wieża strażacka - most linowy - koci grzbiet - ścianka wspinaczkowa wejście Konstrukcja z drewna litego, płyta HPL. Posadowienie na stopach stalowych, ocynkowanych zakotwionych w gruncie poprzez zabetonowanie. Zjeżdżalnia metalowa. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 150 cm. Wysoka huśtawka wahadłowa Belki pionowe z drewna sosnowego impregnowanego pod ciśnieniem. Belki poziome z drewna sosnowego impregnowanego pod ciśnieniem. Wahadło (siodełko) wykonane z gumy. Wszystkie mechanizmy huśtawki ze stali ocynkowanej. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 255 cm. Kosz na śmieci W całości metalowy ocynkowany ogniowo. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych. Pojemność 35-40 l. Wymiary 800-400x400(wyższe) Regulamin placu zabaw Na ogrodzeniu szkolnego placu zabaw należy umieścić tablicę z regulaminem jego użytkowania. Konstrukcja drewniana lub metalowa, słup zakończony stalową stopą kotwioną w gruncie na stopie fundamentowej. Sporządzenie regulaminu, określającego zasady i warunki korzystania z placu zabaw w raz z numerami telefonów awaryjnych, należy do inwestora. Fundamenty Mają za zadanie umocować urządzenia placu zabaw. Należy je wykonać wg wytycznych producenta urządzeń. Beton: - mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); - wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); Do mocowania niektórych urządzeń należy stosować bloczki betonowe z osadzonymi kotwami metalowymi. 2.6. Chodnik Chodnik z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm w kolorze szarym lub żółtym na podsypce piaskowej gr. 3cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem na podbudowie żwirowej (utwardzonej) gr. 5cm. Jako opory dla chodnika - obrzeża betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa cementową. 2.7. Żywopłot Przy placu zabaw projektuje się żywopłot wysokości do 120cm. Żywopłot z krzewów iglastych takich jak: tuja, świerk, kosodrzewina. (przyjęto nasadzenie równomiernie mieszane w ilości 93 sztuk)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SATERNUS Sp.zo.o., ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109435,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 97265,89

  • Oferta z najniższą ceną: 97265,89 / Oferta z najwyższą ceną: 100814,00

  • Waluta: PLN.Data publikacji: 2011-10-21 11:10:35 (1974 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]