Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.02.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zawiadomienie o uniewa?nieniu post?powania na „Udzielenie kredytu d?ugoterminowego w wysoko?ci 3 450 000 z? na okres 6 lat”.

Wschowa, dnia 16.02.2012 r.

Or-ZP.272.1.2012


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  3 450 000,00 zł na okres 6 lat”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr Or-ZP.272.1.2012

 

      Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej „Ustawa”, Zamawiający tj. Powiat Wschowski, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 450 000 zł na okres 6 lat”.


Uzasadnienie faktyczne:

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert w ww. postępowaniu tj. 15 lutego 2012 r., do godz. 12:30, nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.


Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy.

W podpisie
Z up. Starosty
Zbigniew Semeniuk
WicestarostaData publikacji: 2012-02-16 12:32:01 (1985 odsłon)
Podinspektor ds. zamówie? publicznych - Natalia Przygoda - Królak
tel. 65 540 17 96    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]