Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyjasnienia do SIWZ na wymian? stolarki okiennej na stolark? drewnian?.

Wschowa, dnia 18.07.2007 r.


ZP 1/ILO/2007


WYJAŚNIENIE DO SIWZ


I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana we Wschowie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) w związku z błędnie podaną ilością okien w kosztorysie ofertowym oraz błędami w SIWZ Zamawiający wprowadza zmiany:

Treść zmian :

 1. Skrzydła okienne rozwarto- uchylne -Zamawiający wskaże podczas obmiarów skrzydła, w których należy zamontować mechanizm uchylny.

 2. Okna o wymiarach 2,70 x 1,43 (korytarzowe) – należy wykonać od zewnątrz w kolorze białym od wewnątrz w kolorze ciemny brąz.

 3. Wycofuje się kosztorys ofertowy nr 026-00-002 z dnia 02.07.2007 r. i wprowadza sie kosztorys ofertowy nr 026-00-002 z dnia 18.07.2007 r.

 4. W pkt. 12.7. jest: „Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć
  w formie oryginału razem z ofertą lub przekazać w określonym terminie do Skarbnika Starostwa.”, a powinno być: „Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lub przekazać
  w określonym terminie do Głównego Księgowego”.

 5. W pkt. 12.9. jest: „W przypadku innej formy niż pieniężna, sposób przekazania
  w przypadku niejasności można uzgodnić ze Skarbnikiem Starostwa tel. 065 540 74 26”, a powinno być: W przypadku innej formy niż pieniężna, sposób przekazania w przypadku niejasności można uzgodnić ze Głównym Księgowym tel. 065 540 29 34”.Data publikacji: 2007-07-18 10:09:04 (2567 odsłon)
Podinspektor ds. Zamówie? Publicznych - Tatiana Wasielewska
tel. 0655401796    e-mail: tatiana.wasielewska@wp.pl

[ Wróć ]