Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

POWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY NA Zakup artyku?ów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2008

 

Wschowa, dnia 21.02.2008 r.

Or. ZP 342-1/2008POWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWYStarostwo Powiatowe we Wschowie powiadamia, iż w wyniku prac Komisji przetargowej i następnie decyzji Starosty Wschowskiego, przetarg nieograniczony dotyczący: Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wschowie w roku 2008, wygrały firmy:

  1. W części dotyczącej dostawy drobnych artykułów biurowych – 1a firma:

BIUREX” RENATA DUŚ

ul. Kolejowa 9A

59-300 Lubin

z ceną ofertową brutto: 6 055,91 zł (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 91/100).

  1. W części dotyczącej dostawy papieru do kserokopiarek i drukarek – 1b firma :

BIUREX” RENATA DUŚ

ul. Kolejowa 9A

59-300 Lubin

z ceną ofertową brutto: 8 910,27 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 27/100).

  1. W części dotyczącej dostawy tonerów, tuszy, dyskietek. CD-R- 1c wygrała firma:

Praxis Łódź

Pilecka i Petlak spółka jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

z ceną ofertową brutto: 32 000,54 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 54/100).
Data publikacji: 2008-02-25 09:58:26 (2340 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]