Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYJA?NIENIA DO SIWZ NA "BUDOW? HALI SPORTOWEJ WRAZ Z APLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓ? IM. STANIS?AWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNO?CI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM"

 

Nasz znak:                  Data:

Or. ZP 342-7/2008     15.04.2008 r.


WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA

BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z APLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM


Z związku z wpłynięciem zapytania w dniu 15.04.2008 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wyjaśnia:


Treść zapytania nr 1:

W SIWZ pkt. 8 „Informacje o oświadczeniach i dokumentach, które należy złożyć w ofercie” informuje, że do oferty należy złożyć kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 9. Kosztorysy stanowiące załącznik nr 9 mają jednak formę kosztorysów szczegółowych. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej wersji należy dostarczyć kosztorys ofertowy: uproszczonej czy szczegółowej?

Proszę określić czy dopuszcza się złożenie kosztorysu ofertowego uproszczonego (pozycje bez szczegółowego wykazu składników cenotwórczych: sprzętu, robocizny i materiałów) o następującym układzie:


Lp.

Podstawa wyceny

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena jedn. zł

Wartość netto zł


Odp. na pyt. Nr 1:

Kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z informacją zawartą w SIWZ pkt. 8.3.6. w wersji uproszczonej. Każdy kosztorys powinien również zawierać tabelę elementów scalonych.


Treść zapytania nr 2:

Czy kosztorysy ofertowe mają zawierać zestawienia robocizny, materiału i sprzętu?


Odpowiedź na pyt. Nr 2:

Nie.


Treść zapytania nr 3:

Przedmiar robót budowlanych poz. 1 przewiduje wycinkę drzew w ilości 28 szt. Prosimy o określenie jakiego rodzaju i gatunku drzewa należy wyciąć. Brak jest na ten temat informacji w projekcie. Czy Inwestor uzyskał zgodę na usunięcie drzew? Czy po stronie Wykonawcy robót leży poniesienie opłaty za usunięcie drzew?


Odpowiedź na pyt. Nr 3:

Drzewa wymienione w przedmiarze robót budowlanych, są drzewami owocowymi, rosnącymi na ogródkach działkowych. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, wycinka drzew owocowych nie wymaga zgody, stąd Wykonawca nie będzie ponosił dodatkowych opłat związanych z usunięciem tych drzew.Data publikacji: 2008-04-16 08:31:29 (2584 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]