Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudow? cz??ci pomieszcze? administracyjnych parteru budynku Domu Dziecka we Wschowie na sanitariaty"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 92005-2009 z dnia 2009-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy trzech pomieszczeń administracyjnych na parterze budynku Domu Dziecka we Wschowie na sanitariaty dla 15 dziewczynek i 15 chłopców. W ramach przebudowy wydzielony zostanie niezależny...
Termin składania ofert: 2009-07-03

Wschowa: Przebudowa części pomieszczeń administracyjnych parteru budynku Domu Dziecka we Wschowie na sanitariaty
Numer ogłoszenia: 130033 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92005 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części pomieszczeń administracyjnych parteru budynku Domu Dziecka we Wschowie na sanitariaty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy trzech pomieszczeń administracyjnych na parterze budynku Domu Dziecka we Wschowie na sanitariaty dla 15 dziewczynek i 15 chłopców. W ramach przebudowy wydzielony zostanie niezależny sanitariat dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie w.c. dla personelu. Szczegółowy zakres robót budowlanych wyszczególniony jest: w załączniku nr 6a do SIWZ- kosztorys ofertowy nr 042-00-003 w załączniku nr 6b do SIWZ- kosztorys ofertowy nr 042-00-002 w załączniku nr 6c do SIWZ- kosztorys ofertowy nr 042-00-001 Zamawiający dopuszcza składanie ofert technologicznie i materiałowo równoważnych. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien przedłożyć szczegółowy opis zaproponowanych materiałów i urządzeń, wykazujący, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 69686.67 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AGA Jan Kołodziejczyk, Rynek 14/4, 67-400 Wschowa, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 69686.67
  • Oferta z najniższą ceną: 69686.67 oferta z najwyższą ceną: 81708.88
  • Waluta: PLN.
Data publikacji: 2009-08-07 14:36:43 (2299 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]