Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Utrzymanie czysto?ci i porz?dku ulic powiatowych po?o?onych na terenie miasta Wschowy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obr?bie miasta Wschowy w 2010 r."

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 216761-2009 z dnia 2009-11-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiot zamówienia obejmuje: I.Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic powiatowych dotyczy całej powierzchni- jezdni, placów, rynsztoków- i polega na wykonaniu następujących prac: 1.Sprzątanie wszelkiego rodzaju...
Termin składania ofert: 2009-12-02

Wschowa: Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obrębie miasta Wschowy w 2010 r.
Numer ogłoszenia: 251519 - 2009; data zamieszczenia: 22.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216761 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych położonych na terenie miasta Wschowy oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obrębie miasta Wschowy w 2010 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic powiatowych dotyczy całej powierzchni- jezdni, placów, rynsztoków- i polega na wykonaniu następujących prac: 1)Sprzątanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (także opadłych liści, odłamanych gałęzi, piasku i innych). 2)Zamiatanie powierzchni jezdni, oraz powierzchni chodników wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ 3)Czyszczenie rynsztoków, 4)Likwidacja zmiotek ulicznych, 5)Sprzątanie piasku, który zalega przy krawężnikach i wpustach ulicznych w związku z zimowym utrzymaniem ulic, 6)Likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej, 7)Codzienne opróżnianie koszy ulicznych w pasie dróg powiatowych. 8)Załadunek, wyładunek, transport na składowisko odpadów nieczystości, które są wynikiem wykonania czynności opisanych w punktach 1- 7 oraz ich składowanie. 9)Usuwanie śniegu z chodników, oraz posypywanie chodników w okresie zimowym. Wykaz ulic i chodników przeznaczonych do ręcznego zamiatania zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ UWAGA: W okresie od 01.01.2010 r. do 15.04.2010 r. i od 01.11.2010 r. do 31.12.2010 r. utrzymanie czystości i porządku ulic powiatowych odbywać się będzie wyłącznie na zasadzie interwencji na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. UWAGA: Nie przewiduje się dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie prac interwencyjnych! UWAGA: W dniu 01.01.2010 r. do godz. 1000 Wykonawca zobowiązany jest jednorazowo posprzątać niżej wymienione ulice: Rynek, Kilińskiego, Klasztorna, Lipowa, Ratuszowa, Daszyńskiego, Westerplatte, Garbarska, Kościuszki, Plac Grunwaldu, Pocztowa, Reymonta 3. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych w obrębie miasta Wschowy dotyczy obszarów trawników, kompleksów żywopłotów, krzewów oraz drzew i polega na wykonaniu następujących prac: 1)Powierzchniowe czyszczenie obszarów zieleni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 2)Koszenie i zagrabianie trawy w zależności od potrzeb 3)Odchwaszczanie, formatowanie i odmładzanie żywopłotów i krzewów w zależności od potrzeb 4)Usuwanie odrostów korzeniowych drzew 5)Wygrabianie opadłych liści i sprzątnięcie odłamanych gałęzi 6)Podkrzesanie oraz pielęgnacja koron drzew (raz w roku) 7)Załadowanie, wyładowanie, transport na składowisko odpadów, nieczystości, zgrabionej trawy, opadłych liści, odrostów i gałęzi, które są wynikiem wykonania czynności opisanych w pkt. 3. 1-6 oraz ich składowanie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 66355.14 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowo-Handlowa Czesława Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 66355.14
  • Oferta z najniższą ceną: 66355.14 oferta z najwyższą ceną: 117635.52
  • Waluta: PLN.Data publikacji: 2009-12-22 14:02:00 (2026 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]