Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2010 r."

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 74691-2010 z dnia 2010-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wschowa
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2010 r. Projektowany zakres dla dostawy obejmuje : Zakup wraz z dostawą na miejsce (Starostwo Powiatowe Wschowa, Plac Kosynierów 1c) tablic...
Termin składania ofert: 2010-04-12

Wschowa: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2010 r..
Numer ogłoszenia: 118069 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74691 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2010 r...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2010 r. Projektowany zakres dla dostawy obejmuje : Zakup wraz z dostawą na miejsce (Starostwo Powiatowe Wschowa, Plac Kosynierów 1c) tablic rejestracyjnych na które składają się : a) tablice samochodowe jednorzędowe b) tablice samochodowe dwurzędowe c) tablice pojedyncze jednorzędowe d) tablice pojedyncze dwurzędowe e) tablice motocyklowo - ciągnikowe f) tablice motorowerowe Tablice rejestracyjne powinny być wykonane wg PN-S-73200 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. 07.186.1322) posiadające aktualny certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie lub pozytywną opinię ITS, że wykorzystywany do tłoczenia numeru rejestracyjnego podkład - tablica surowa jest zgodny z warunkami technicznymi określonymi w przepisach oraz potwierdzenie wydane przez ITS, że producent zgłosił gotowy wyrób do badań i oczekuje na wydanie certyfikatu.Wykonawca udzieli 36 miesięcy na dostarczony towar. Wielkość i zakres ilości i rodzaju zamawianych tablic wynikać będzie z bieżących potrzeb. Wielkość i zakres dostawy określona zostanie faxem, potwierdzona listownie.Czas dostawy - 5 dni od otrzymania zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania. Dostawca zobowiązuje się do odbierania i złomowania tablic rejestracyjnych zebranych przez odbiorcę w czasie przerejestrowania i wycofywania pojazdów z ruchu w ciągu siedmiu dni od daty powiadomienia Dostawcy na swój koszt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.34.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe KAMA, ul. Malczewskiego 2a, 65-140 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69915,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69915,50

  • Oferta z najniższą ceną: 69915,50 / Oferta z najwyższą ceną: 93318,00

  • Waluta: PLN.

 
Data publikacji: 2010-05-11 13:19:11 (2391 odsłon)
Podinspektor ds zamówie? publicznych - Kinga Ruszczak
tel. 0655401796    e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]