Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Budowa budynku Centrum Rehabilitacji dla Dzieci-stan surowy otwarty na terenie Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie przy ulicy T. Ko?ciuszki 25

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 76 z dnia

13.04.2007 pod pozycją 21830


Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie,

tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza

przetarg nieograniczony pt.:Budowa budynku Centrum Rehabilitacji dla Dzieci-stan surowy otwarty na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie przy ulicy T. Kościuszki 25”Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, województwo lubuskie

Zamówienie obejmuje roboty budowlane i instalacyjne.

Czas trwania robót – od daty udzielenia zamówienia do 31.10.2007

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (30 zł +VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.powiat.wschowa.com.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Zbigniew Marciniak – Wydział Bud. i Ochr. Środowiska tel. 065 540 17 68

  1. Tatiana Wasielewska - Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2007 o godz. 1230. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium w wysokości 6 000 zł należy wpłacić do 31.05.2007 do godz.1100.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%


Wschowa, dnia 13.04.2007 r.


Budowa Centrum Rehabilitacji dla Dzieci
Rozmiar: 343.18 KB
Data publikacji: 2007-04-16 10:29:50
Ilość pobrań: 1318
Kosztorysy ofertowe
Rozmiar: 610.30 KB
Data publikacji: 2007-04-16 10:53:10
Ilość pobrań: 1342
Wyja?nienia do SIWZ
Rozmiar: 51.21 KB
Data publikacji: 2007-05-16 14:28:03
Ilość pobrań: 1312

Data publikacji: 2007-04-16 10:25:17 (2683 odsłon)
Podinspektor ds. Zamówie? Publicznych - Tatiana Wasielewska
tel. 0655401796    e-mail: tatiana.wasielewska@wp.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-04-16 10:29:50 Dodano za??cznik: Budowa Centrum Rehabilitacji dla Dzieci (Centrum[95x1].pdf) Tatiana Wasielewska
2007-04-16 10:53:10 Dodano za??cznik: Kosztorysy ofertowe (Centrum_Rehabilitacji[95x2].rar) Tatiana Wasielewska
2007-05-16 14:28:03 Dodano za??cznik: Wyja?nienia do SIWZ (Wyjasnienia[95x3].pdf) Tatiana Wasielewska

[ Wróć ]