Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Konsultacje projektu Programu wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na rok 2013 r.

                                                               Ogłoszenie 
                                                              Zarządu Powiatu Wschowskiego 
                                                      z dnia 25 września 2012 r.
                                                        o przeprowadzeniu konsultacji projektu
       „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

 
           

Zarząd Powiatu Wschowskiego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały NR XLV/208/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 1233 poz. 1979) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.

                                Konsultacje trwają od 28 września 2012 r. do 11 października 2012 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Wschowskiego.
Pisemne opinie (propozycje, wnioski) i uwagi dot.
projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” prosimy przekazywać na załączonym formularzu w następujący sposób:
- osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Wschowie, pokój 204 II piętro;
- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa;
- fax. 65 540-19-32;
- e-mailem edukacja@powiat.wschowa.com.pl.

Opinie anonimowe nie będą rozpatrywane. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu Wschowskiego.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone do 16 października 2012 r. na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie.
 


Projekt Programu na rok 2013
Rozmiar: 74.00 KB
Data publikacji: 2012-09-28 11:25:53
Ilość pobrań: 1341
Formularz do konsultacji Programu
Rozmiar: 35.00 KB
Data publikacji: 2012-09-28 11:28:36
Ilość pobrań: 1296

Data publikacji: 2012-09-28 11:15:01 (2342 odsłon)
G?ówny Specjalista ds. edukacji i wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi - Eliza Lebedy?ska-Maj
tel. 65 540-89-50    e-mail: edukacja@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-09-28 11:25:53 Dodano za??cznik: Projekt Programu na rok 2013 (projekt_programu_na_2013_rok[1134x1].doc) Eliza Lebedy?ska-Maj
2012-09-28 11:28:36 Dodano za??cznik: Formularz do konsultacji Programu (formularz_konsultacje_2013-1[1134x2].doc) Eliza Lebedy?ska-Maj

[ Wróć ]