Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

II Otwarty Konkurs dla Organizacji Pozarz?dowych

Or. 3052-2/2008       Wschowa, 2008-03-28
 

Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 837 z późn. zm.)
 Zarząd Powiatu Wschowskiego

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie poniższych zadań publicznych związanych z realizacją Uchwały Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok:

1.        upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wysokość środków - 5.000 zł
2.        kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; wysokość środków - 7.000 zł
3.        ochrony i promocji zdrowia; wysokość środków - 7.600 zł4.       
4.        nauki, edukacji, oświaty i wychowania
; wysokość środków - 8.000 zł
5.        porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; wysokość środków - 5.000 zł

Zasady przyznawania dotacji:
a)        Zadanie musi być skierowane do mieszkańców Powiatu Wschowskiego.
b)       Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu składającego ofertę.
c)        Podmiot składający ofertę na realizację zadania winien posiadać doświadczenie w jego realizacji.
d)       Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednia kadrę i bazę niezbędną do jego realizacji.
 
Wykaz dokumentów, które należy obowiązkowo dołączyć do oferty:
 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i  
   umocowanie osób go reprezentujących,
 2. statut (potwierdzona kopia),
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za   
  ostatni rok,
 4. oświadczenia o nie zaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności  publicznoprawnych,
 5. oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,
 6. posiadane referencje.
   
Jeżeli organizacja składa oferty na kilka zadań, dopuszcza się załączenie ww. dokumentów do jednej z ofert.
 
Termin i warunki realizacji zadania:
a)        Zadania należy zrealizować w 2008 r. na terenie Powiatu Wschowskiego, a szczegółowe terminy i pozostałe warunki zostaną określone w umowie.
b)       Dotacja może być przekazywana jednorazowo lub w transzach .
c)        Podmiot uprawniony umożliwi dokonanie kontroli i oceny realizacji zadania.
 
Termin składania ofert: Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, którego dotyczą należy składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 28.04.2008 r. w Sekretariacie (pokój 204) Starostwa Powiatowego we Wschowie, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa do godz. 14.00.
Druki ofert na realizację zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania są dostępne na stronie internetowej www.wschowa.info w katalogu Organizacje pozarządowe.
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Wszystkie oferty zostaną rozpatrzone przez Zarząd Powiatu. Podmioty składające ofertę zostaną poinformowane pisemnie o wynikach konkursu w terminie 30 dni od podjęcia przez Zarząd Powiatu decyzji.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, nie będą rozpatrywane.
  Przy ocenie oferty Zarząd Powiatu będzie sprawdzał:
- wartość merytoryczną projektu,
- zgodność realizacji zadania z zadaniami Powiatu i celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,
- kalkulację przedstawionych kosztów,
- współudział partnerów przy realizacji zadania,
- skalę działań podejmowanych przy realizacji zadania,
- dotychczasową współpracę organizacji z Powiatem,
- doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu,
- korzyści wynikające z realizacji zadania dla mieszkańców Powiatu,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 Naczelnicy wydziałów SP mogą zwracać się do oferentów o złożenie w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń SP, opublikowane w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.wschowa.info
 i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wschowa.info
 
Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 264 poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 Wysokość środków przeznaczonych w 2007 r. na realizację zadania z: upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosiła 10.000 zł; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  wynosiła 10.000 zł; ochrony i promocji zdrowia wynosiła 6.000 zł; porządku i bezpieczeństwa publicznego wynosiła 5.000 zł;  nauki, edukacji, oświaty i wychowania wynosiła 8.000 zł.

 


II Konkurs
Rozmiar: 40.50 KB
Data publikacji: 2008-03-28 09:03:09
Ilość pobrań: 1222

Data publikacji: 2008-03-28 08:58:23 (2845 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-03-28 09:03:09 Dodano za??cznik: II Konkurs (Konkurs_2_-_2008[240x1].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]