Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacj? zada? publicznych

                    

Wschowa, dnia 29.03.2011 r.         
Or. 3052-3/2010
 
Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadania publiczne w 2011 roku

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych przeprowadzonego w związku z realizacją Uchwały Rady Powiatu Wschowskiego nr XLV/209/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok zdecydowano o przyznaniu dotacji na realizację następujących zadań:

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1)     Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „1. Organizacja Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych w Krosie Strzeleckim; 2. Organizacja - zagospodarowanie wypoczynku dla młodzieży - zasięg Powiatu: Wschowa, Sława, Szlichtyngowa; 3. Udział drużyn młodzieżowych w zawodach, konkursach szczebla wojewódzkiego i    ogólnopolskiego - reprezentacje młodzieżowe” – 2 000 zł,
2)     Wschowsko Sławskie Towarzystwo Koszykówki – „Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Młodzików, Juniorów, Juniorów starszych w koszykówce męskiej, Rozgrywki o wejście do II Ligii w koszykówce męskiej w ramach Dolnośląskiego Związku Koszykówki ” – 10 000 zł,
3)     Stowarzyszenie Klub Jeździecki "TRADYCJA" Siedlnica – „V Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody” – 3 000 zł,
4)     Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KORONA” Wschowa – „III Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka i Dni Wschowy – Turniej Trampkarz Młodszy, Turniej Orlik, Turniej Młodzik” – 5 000 zł.

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1)     Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie – „Pokazy Slajdów Podróżników i Eksplorerów” – 3 500 zł,
2)     Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi "PRZY SZKOLE" Łysiny – „Sesja popularnonaukowa – Józef Wybicki – współtwórca i realizator uchwał Konstytucji 3 Maja 1791” – 220 Rocznica – 2 000 zł,
3)     Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej:
a)     „Muzyka, Śpiew i Taniec w Koncertach Stowarzyszenia” – 4 500 zł,
b)     „Kultura radości ziemi wschowskiej. Historyczny obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt gości, świąt” – 1 500 zł,
c)     „XXXX Jubileuszowe Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw” – 3 000 zł,
4)     Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" we Wschowie – „Zaczarowana Kraina VII” – 3 000 zł,
5)     Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa „IV Wędrowniczy Biwak Integracyjny JEWELS” - 2 500 zł.

III. Ochrony i promocji zdrowia

1)     Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" we Wschowie „V Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny” – 1 520 zł,
2)     Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Nowej Soli „Wspieranie działań na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa w Powiecie Wschowskim” – 1 700 zł,
3)     Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich „Pokonać Raka Pomagając Sobie i Innym” – 8 780 zł,
4)     Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręgu Zielona Góra „Zakup defibrylatora do nauki prowadzenia bezpośredniego masażu serca” – 2 000 zł.

IV. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
1)     Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „FABRYKA KULTURY” we Wschowie – „Powiatowe Mistrzostwa - Osadnicy z Catanu” – 1 500 zł,
2)     Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie  – „Edukacja ekologiczna – Zielone Płuca Ziemi” – 1 400 zł,
3)     Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej – „Muzyka i Taniec – Sposobem na Życie” – 9 500 zł,
4)     Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi ”NASZE DZIECI” w Przyczynie Górnej – „VII Powiatowy Przegląd Widowisk Ekologicznych - Zielona Scena – WODA NA WAGĘ ZŁOTA” – 3 000 zł,
5)     Stowarzyszenie Rodziców Bajkowe Przedszkole nr 1 we Wschowie – „W oczekiwaniu na 60-te urodziny Bajkowego Przedszkola” – 3 000 zł,
6)     Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi "PRZY SZKOLE" Łysiny – „Moja ulubiona postać bajkowa” – 1 600 zł.

V. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
1)     Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „1.Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie z broni kulowej z okazji Święta Niepodległości RP, 2. Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie z broni kulowej o Puchar Starosty” – 1 100 zł,
2)     Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Nowej Soli „Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Wschowskim” – 2 000 zł,
3)     Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie „Tak czy Nie, Wiem czego Chcę” – 1 900 zł.

VI. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
1)     Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. – „Powrót do społeczeństwa poprzez rehabilitację osób niewidomych i słabo widzących z Powiatu Wschowskiego” – 4 400 zł,
2)     Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. Koło PZN we Wschowie – „Organizacja spotkania z okazji Święta Białej Laski i wyjazdu integracyjnego dla dzieci i dorosłych niewidomych i słabo widzących” – 4 640 zł,
3)     Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie „Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” – 2 160 zł,
4)     Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie – „Powiatowa Olimpiada Radości” – 2 300 zł,
5)     Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa „Biwak Integracyjny Korczakowcy” - 2 500 zł.

VII. Ratownictwo  i Ochrona Ludności

1)    Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręgu Zielona Góra „Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych” – 5 000 zł.w podpisie
Przewodniczący Zarządu
(-) Marek KozaczekData publikacji: 2011-04-01 13:37:58 (2880 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]