Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYKAZ

WYKAZ
 Nieruchomości Skarbu Państwa, niezabudowanych położonych w gminie Sława przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  1.      Tarnów Jezierny

Numer działki                                       71/7

Powierzchnia działki                             0,20 ha

Numer KW                                          brak

Cena                                                   13 500,00 zł brutto
Przeznaczenie                                      teren usług turystycznych i wczasów z funkcją        usługową*
2. Tarnów Jezierny

Numer działki                                        71/8

Powierzchnia działki                               1,32 ha

Numer KW                                            brak

Cena                                                     45 000,00 zł brutto

Przeznaczenie                                        teren usług turystycznych i wczasów

                                                                            z funkcją usługową*
3. Tarnów Jezierny

Numer działki                                       72/2

Powierzchnia działki                              0,13 ha

Numer KW                                           brak

Cena                                                     3600,00 zł brutto

Przeznaczenie                                       teren usług turystycznych i wczasów

                                                                            z funkcją usługową*
4. Wróblów

Numer działki                                         141/3

Powierzchnia działki                                0,09 ha

Numer KW                                             brak

Cena                                                      5300,00 zł brutto

Przeznaczenie                                         teren zabudowy wiejskiej z przewagą

                                                                 zabudowy jednorodzinnej*
5. Droniki

Numer działki                                       176/5

Powierzchnia działki                              0,15 ha

Numer KW                                           brak

Cena                                                     6600,00 zł brutto
Przeznaczenie                                       teren zabudowy wiejskiej zagrodowej i mieszkaniowej*
 *przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sława, który obowiązywał do 31 grudnia 2003 r., Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sława z dnia 10.10.2002r. nie przewiduje zmiany przeznaczenia
 Wywieszono w dniu 07.05.2007r.

 Data publikacji: 2007-05-07 14:44:16 (2645 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]