Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Przetargi na sprzeda? nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa po?o?onych w gminie S?awie

Starosta Wschowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w  gm. Sława
 

Przetargi odbędą się  dnia 11 lipca 2007 roku  w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1 c w sali 206.

 
  1. Tarnów Jezierny – dz. nr 71/7 o pow. 0,20 ha, nieruchomość niezabudowana, brak KW, przeznaczona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sława jako tereny usług turystycznych i wczasów z funkcją usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 500,00 zł brutto /słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych/

Wadium w wysokości 1500,00 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/

Przetarg odbędzie się o godz. 1100
 
  1. Tarnów Jezierny – dz. nr 71/8 o pow. 1,32 ha, nieruchomość niezabudowana, brak KW, przeznaczona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sława jako tereny usług turystycznych i wczasów z funkcją usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45 000,00 zł brutto /słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych/

Wadium w wysokości 4500,00 zł /słownie: cztery tysiące pięćset złotych/

Przetarg odbędzie się o godz. 1130
 
  1. Wróblów – dz. nr 141/3 o pow. 0,09 ha, KW brak, przeznaczona w Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sława jako tereny zabudowy wiejskiej z przewagą zabudowy jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5300,00 zł brutto /słownie: pięć tysięcy trzysta złotych/

Wadium w wysokości 1000,00 zł /słownie: jeden tysiąc złotych/

 Przetarg odbędzie się o godz. 1200
 
  1. Droniki – dz. nr 176/5 o pow. 0,15 ha, nieruchomość niezabudowana, brak KW, przeznaczona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sława jako tereny zabudowy wiejskiej zagrodowej i mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6600,00 zł brutto /słownie: sześć tysięcy sześćset złotych/

            Wadium w wysokości 1000,00 zł /słownie: jeden tysiąc złotych/

Przetarg odbędzie się o godz. 1230
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 

Wadium należy wpłacić do dnia 9 lipca 2007 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.

 

Warunki dla nabywcy:

  1. Pod rygorem utraty wadium i praw do nabycia nieruchomości należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć ze Starostą Wschowskim umowę kupna-sprzedaży. Cena podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95, nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl u Małgorzaty Olejniczak w godz. od 800 do 1500.

 

Zastrzega się możliwość odwołania przetargów z podaniem uzasadnionej przyczyny.

   

 Data publikacji: 2007-06-04 11:31:47 (3584 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-06-15 10:46:37 aktualizacja Ma?gorzata Olejniczak
2007-06-15 10:49:21 aktualizacja Ma?gorzata Olejniczak

[ Wróć ]