Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wykaz nieruchomo?ci zabudowanej Powiatu Wschowskiego

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu we Wschowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego położonej w Olbrachcicach gmina Wschowa przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykazy wywieszone są w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie przy Pl. Kosynierów 1c, na II piętrze, jak również na stronie internetowej www.bip.wschowa.info
Wykaz ogłasza się dnia 25.07.2008r.                

                                                                                   

  L. p
 
 nieruchomość 
z oznaczeniem KW
 oznaczenie geodezyjne nieruchomości
 powierzchnia
nieruchomości
w   ha
  opis nieruchomości
przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego
forma oddania nierucho-mości
  cena
 
 sposób
zapłaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

               
 Olbrachcice
 KW nr  4806
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
 AM-2
obręb:
Olbrachcice
 dz. nr 164/3
             
       2,8180 ha


 

 
Nieruchomość zabudowana położona we wschodniej części gminy Wschowa. Jest to wieś o charakterze rolniczym, położona około 4 km od Wschowy. Działka gruntu nr 164/3 położona jest poza zwartą zabudową Olbrachcic, przy wyjeździe do Góry Śląskiej. Nieruchomość położona jest przy szosie, aczkolwiek wjazd na teren nieruchomości odbywa się z drogi gruntowej położonej po jej wschodniej stronie. Otoczenie stanowią lasy i uprawy rolne. Na działce nr 164/3 znajdują się następujące obiekty:
-budynek o nr ewidencyjnym 216
-budynek o nr ewidencyjnym 217
-budynek o nr ewidencyjnym 215 
-naziemny zbiornik gazu GASPOL
-grill murowany z wiatą drewnianą
-szopa
-murowane boksy 4szt.
-plac zabaw ze sprzętem
-ptaszarnia
-zbiornik na ścieki
-chodnik z płytek betonowych
-oczko wodne
-ogrodzenie z siatki
-ogrodzenie z żerdzi
 Na dzień dzisiejszy ww. działka nie jest objęta, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r. wnioskowana działka położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem „MP” przeznaczonym pod tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową, a częściowo na terenach ozn. symbolem „R” przeznaczonych pod tereny z przewagą użytkowania rolniczego.*
 Sprzedaż  
 850.000,-zł
 (kwota zwolniona od podatku na podstawie Ustawy
o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 2  Dz. U. 04.54.535 tekst jednolity z późniejszymi zmianami
)
Cena nierucho-
mości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

               

* nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy,  sprzedający  nie  bierze    odpowiedzialności za ewentualne różnice.

*Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami, termin złożenia wniosków  przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1i2 upływa zgodnie z zapisem w ustawie.Rozmiar: 67.50 KB
Data publikacji: 2008-08-13 13:56:21
Ilość pobrań: 1134

Data publikacji: 2008-07-25 11:08:28 (2905 odsłon)
Podinspektor w Wydziale Geodezji - Katarzyna Borowska
tel. 65 540-17-95    e-mail: katarzynawowczak@interia.eu


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-07-25 12:58:49 Dodano za??cznik: Wykaz-plik do drukowania (wykaz_Olbrachcice[302x1].doc) Katarzyna Borowska
2008-07-31 13:49:16 dodanie fotografii Katarzyna Borowska
2008-08-13 13:51:01 Usuni?to za??cznik: Wykaz-plik do drukowania (wykaz_Olbrachcice[302x1].doc) Katarzyna Borowska
2008-08-13 13:56:21 Dodano za??cznik: (wykaz_Olbrachcice[302x1].doc) Katarzyna Borowska
2008-08-13 13:57:05 dodano za??cznik Katarzyna Borowska
2008-08-14 12:07:55 dodano zdj?cie Eliza Lebedy?ska - Maj

[ Wróć ]