Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

INFORMACJA DOTYCZ?CA NIERUCHOMO?CI SKARBU PA?STWA PRZYGOTOWYWANYCH DO SPRZEDA?Y

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Łysinach, gmina Wschowa
  Działka nr 233 o powierzchni 0,0700 ha
  Wieś Łysiny położona jest przy drodze ze Wschowy do Sławy. Zabudowa odsunięta jest od drogi. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny upraw polowych. Posiada dostęp do drogi publicznej. Kształt działki jest regularny, teren płaski. Lokalizacja posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia terenu( energia elekt., wodociąg wiejski)
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Łysinach, gmina Wschowa
  Działka nr 235 o powierzchni 0,0300 ha
  Wieś Łysiny położona jest przy drodze ze Wschowy do Sławy. Zabudowa odsunięta jest od drogi. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny upraw polowych. Posiada dostęp do drogi publicznej. Kształt działki jest regularny, teren płaski. Lokalizacja posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia terenu( energia elekt., wodociąg wiejski) Nieruchomość posiada ogrodzenie od strony ul. Wiejskiej.

  Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. wnioskowane działki 233 i 235 położone są na terenie oznaczonym symbolem „MP” przeznaczonym pod tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
 3. Nieruchomość gruntowa położona w Pszczółkowie, gmina Wschowa
  (obręb Wygnańczyce)
   Działka nr 220/2 o powierzchni 0,1863 ha
  Wieś Wygnańczych położona jest przy drodze ze Wschowy do Sławy. Dwa kilometry w kierunku zachodnim od Wygnańczyc znajduje się osada Pszczółkowo, która wchodzi w skład sołectwa Wygnańczyce. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny upraw  polowych. Kształt dzialki jest nieregularny, teren płaski lekko unoszący się w kierunku zachodnim. Powierzchnię działki porasta dzika roślinność typu trawiastego. Rejon lokalizacji działki posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia terenu (energia elektryczna).

  Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa, działka 220/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem „MP” przeznaczonym pod tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
 4. Nieruchomość gruntowa położona w Wygnańczycach, gmina Wschowa 
  Działka nr 69/1 o powierzchni 0,1700 ha
  Wieś Wygnańczych położona jest przy drodze ze Wschowy do Sławy. Wyceniana nieruchomość znajduje się na południowej stronie drogi przy wjeździe do wsi. Wieś posiada charakter typowo rolniczy. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa o charakterze zagrodowym i niezabudowane tereny nieużytkowane rolnicze. Kształt działki jest nieregularny, teren płaski opadający w kierunku zachodnim. Powierzchnia działki porośnięta jest pojedynczymi drzewami owocowymi oraz krzewami. Ponad to na powierzchni działki występuje roślinność trawiasta.
 5. Nieruchomość gruntowa położona w Wygnańczycach, gmina Wschowa 
  Działka nr 155/2 o powierzchni 0,3500 ha
  Wieś Wygnańczych położona jest przy drodze ze Wschowy do Sławy. Nieruchomość znajduje się w odległości około 300m od szosy po zachodniej stronie przy wyjeździe ze wsi. Nieruchomość jest połozona poza zwartą zabudową Wygnańczyc. Dojaz do działki jest wąską drogą o nawierzchni gruntowej, małymi odcinkami utwardzonej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny upraw polowych i las. Kształt działki jest nieregularny, teren pagórkowaty opadający w kierunku północnym. Powierzchnia działki jest porośnięta drzewami , krzewami. Ponad to występuje roślinność trawiasta.

   
  Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. wnioskowane działki 69/1 i 155/2 położone są na terenie oznaczonym symbolem „MP” przeznaczonym pod tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

 Data publikacji: 2008-08-12 08:06:56 (2914 odsłon)
Podinspektor w Wydziale Geodezji - Katarzyna Borowska
tel. 65 540-17-95    e-mail: katarzynawowczak@interia.eu


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2008-08-13 10:25:52 zmiana 1 Katarzyna Borowska

[ Wróć ]