Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wykaz nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa

WYKAZ
Nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa położonych w gminie Wschowa i gminie Sława, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 

Położenie
Numer działki
Powierzchnia
działki w m2
Numer KW
Opis
nieruchomości
Wartość
nieruchomości
Tytuł prawny
Przeznaczenie
nieruchomości
Wygnańczyce
gm. Wschowa
91/2
1330
16898
 
Działka niezabudowana, położona w drugiej linii zabudowy w stosunku do szosy Wschowa-Sława, dojazd do działki drogą nieutwardzoną, kształt działki regularny, teren płaski.
18300,00 zł brutto
Skarb Państwa
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/405/06 działka przeznaczona jest pod tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową
Lipinki gm. Sława
251
1900
brak
Działka niezabudowana, dojazd do działki drogą nieutwardzoną, kształt działki regularny, teren płaski opadający w kierunku północnym.
21960,00 zł brutto
Skarb Państwa
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy uchwalonym uchwałą Rady Gminy Sława Nr XLIX/310/02 działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy wiejskiej, mieszkaniowej jednorodzinnej
Przybyszów gm. Sława
40/1
10500
brak
Działka niezabudowana, posiada dostęp do drogi utwardzonej, kształt działki nieregularny, teren pagórkowaty.
4880,00 zł brutto
Skarb Państwa
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy uchwalonym uchwałą Rady Gminy Sława Nr XLIX/310/02 działka przeznaczona jest pod tereny powierzchni eksploatacyjnej /wyrobisko pokopalniane/
 Wywieszono w dniu 22.04.2009r.

 Data publikacji: 2009-04-22 12:11:03 (2455 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]