Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

wykaz

                                                                                                             WYKAZ
 nieruchomości zabudowanej Powiatu Wschowskiego położonej przy Placu Kosynierów 1c, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   

Lp.

Położenie
Nr działki
Powierzchnia
Nr KW
Stan prawny i opis nieruchomości
Przeznaczenie
Cena

1.

Wschowa Plac

Kosynierów 1c

1269/8

Udział przeznaczony

 do sprzedaży 2526/7638

o powierzchni 0,2526 ha

7033

Właściciel Powiat

Wschowski – przedmiotem
sprzedaży będzie udział w działce nr 1269/8 wynoszący 2526/7638, wraz z nabyciem udziałów w gruncie nabywca nabędzie prawo własności budowli w
postaci częściowo obudowanej wiaty. Wiata:
- powierzchnia zabudowy – 914,00m2,
- powierzchnia użytkowa – 863,48m2,
- kubatura – 5886m3,
Ściany kontr. metalowa, fundamenty – stopy betonowe, stropodach – konstrukcji metalowej, połać kryta eternitem falistym, posadzki – betonowe, stolarka – bramy i drzwi metalowe, naświetla z pustaków szklanych, instalacje – elektryczna, wodna i kanalizacyjna.
Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość  położona jest w terenie oznaczonym w planie symbolem  G-98-U, P
250 000,00 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych/
 Data publikacji: 2009-06-15 12:19:24 (2270 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]