Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

I przetarg ustny nieograniczony, nieruchomo?ci niezabudowane Skarbu Pa?stwa

Starosta Wschowski  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w gminie Sława i gminie Wschowa
 Przetargi odbędą się dnia 21 października 2009 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1c w sali 206
 1.     Kuźnica Głogowska – gm. Sława, działka nr 138/6 o pow. 0,3400 ha, KW-brak, niezabudowana, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, o niskiej intensywności zabudowy /maksymalnie do 2 mieszkań w budynku/. Cena wywoławcza wynosi 134 200,00 zł brutto, wadium 20 000,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1000.
 2.     Lipinki – gm. Sława, działka nr 251 o pow. 0,1900 ha, KW –brak, niezabudowana, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy wiejskiej, mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza wynosi 21960,00 zł brutto, wadium 4000,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1030.
  3.     Przybyszów – gm. Sława, działka nr 40/1 o pow. 1,0500 ha, KW-brak, niezabudowana, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod tereny powierzchni eksploatacyjnej /wyrobisko pokopalniane/. Cena wywoławcza wynosi 4880,00 zł brutto, wadium 1000,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1100.
 4.     Wygnańczyce – gm. Wschowa, działka nr 91/2 o pow. 0,1330 ha, KW nr 16898, niezabudowana, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego przeznaczona jest pod tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową. Cena wywoławcza wynosi 18300,00 zł brutto, wadium 3500,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1130.
 5.     Wygnańczyce – gm. Wschowa, działka nr 155/2 o pow. 0,4508 ha, nr KW 4508, niezabudowana, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową, a częściowo na terenach przeznaczonych pod tereny z przewagą lasów i zalesień oraz obiektów gospodarki leśnej. Cena wywoławcza wynosi 41480,00 zł brutto, wadium 8000,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 1200.
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 Wadium należy wpłacić do dnia 19 października 2009 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.
 Warunki dla nabywcy:
 1.     Pod rygorem utraty wadium i prawa do nabycia nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić cenę ustaloną w przetargu, a następnie zawrzeć ze Starostą umowę kupna-sprzedaży.
2.     Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pok. 219 tel. 065 540 17 95 u Małgorzaty Olejniczak w godz. od 8:00 do 14:00.
  Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
  Wywieszono w dniu: 10.09.2009 r.
Zdjęto w dniu:

 Data publikacji: 2009-09-10 08:59:49 (2710 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]