Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zawiadomienie o wy?o?eniu projektu operatu opisowo-kartograficznego


Zgodnie z art.24a ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 240 , poz. 2027 z późniejszymi zmianami)
 

zawiadamiam

 o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Tarnów Jezierny, Krążkowo, Krzepielów, Lipinki, Radzyń i Kuźnica Głogowska jednostki ewidencyjnej Sława wykonanego przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych – Felicjan Cytrycki, ul. Zielonogórska 134a, 67-100 Nowa Sól.
Projekt operatu będzie udostępniony do wglądu w dniach od 09.11.2009 r. do 30.11.2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c , pokój nr 206 w godzinach od 900 – 1400. 
            Wszyscy zainteresowani: osoby fizyczne i prawne, organy  i jednostki organizacyjne posiadające swoje nieruchomości gruntowe i lokalowe na terenie gminy Sława po zapoznaniu się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi wykazanymi w opracowanym projekcie mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, które zostaną odnotowane w Protokóle Ogłoszenia Stanu Władania.
Nie stawienie się w terminie i miejscu, określonym w zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Wschowa, zatwierdzeniu operatu opisowo-kartograficznego i ujawnieniu nowych danych w ewidencji gruntów i  budynków.
Prosi się osoby zainteresowane o przyniesienie ze sobą dokumentów tożsamości  oraz innych dokumentów potwierdzających  prawa do nieruchomości.
Po upływie terminu wyłożenia , projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków . Informację o tym Starosta Wschowski ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i  budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym , może w terminie 30 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego informacji powołanej powyżej , zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego informacji powołanej powyżej, będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
                                                                                                                        
   Starosta Wschowski
 
  (-) Marek KozaczekData publikacji: 2009-10-30 13:54:11 (2331 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl

[ Wróć ]