Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  26.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

WYKAZ

WYKAZ
Nieruchomości Powiatu Wschowskiego położonych w mieście Wschowa, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
                                                                                   
  

Lp

 
 

Nieruchomość 
z oznaczeniem KW

 

Numer działki

 

Powierzchnia

nieruchomości

w   ha
  

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego

Tytuł prawny

  

Cena

 
1
2
3
4
5
6
7
8
 1
               
 Wschowa
ul. Wolsztyńska
 KW nr  16080
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
 
   dz. nr 442/26
dz. nr 442/32
             
    0,1311 ha


 

 
 Nieruchomości zabudowane znajdujące się w peryferyjnej części m. Wschowa. Kształt działek regularny, teren o różnicy około 2,5 m opadający w kierunku północnym. Powierzchnia działki oprócz skarpy pokryta jest powierzchnią bitumiczną. Odległość od centrum miasta wynosi około 1000 m. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna. Na nieruchomości znajduje się budynek magazynowy jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 305,24m2 . Otoczenie stanowią tereny usługowo – produkcyjne i upraw polowych.
 Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obiekty działalności produkcji i usługowej.
 

Powiat Wschowski

  125 000,00zł
 (kwota zwolniona od  podatku  na podstawie Ustawy
o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 2  Dz. U. 04.54.535 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
 2
 Wschowa
ul. Wolsztyńska
 KW nr  16080
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
 
  dz. nr 442/27
dz. nr 442/33
 
 

0,1231 ha

 Nieruchomości niezabudowane znajdujące się w peryferyjnej części m. Wschowa. Kształt działek regularny, teren płaski. Powierzchnia działki w części pokryta jest powierzchnią bitumiczną. Odległość od centrum miasta wynosi około 1000 m. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna. Nieruchomość posiada ogrodzenie od strony zachodniej i wschodniej wykonane elementów
z prefabrykowanych elementów żelbetonowych.
 Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obiekty działalności produkcji i usługowej.

Powiat Wschowski

 66 000,00 
brutto
 
 3
 Wschowa
ul. Wolsztyńska
 KW nr  16080
prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
 
 dz. nr 442/28
dz. nr 442/34
 
 

0,1128 ha

 Nieruchomości  niezabudowane znajdujące się w peryferyjnej części m. Wschowa. Kształt działek regularny, teren płaski. Powierzchnia działki w części pokryta jest powierzchnią bitumiczną. Odległość od centrum miasta wynosi około 1000 m. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna. Nieruchomość posiada ogrodzenie od strony północnej i wschodniej wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetonowych.
  Nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod obiekty działalności produkcji i usługowej.
  

Powiat Wschowski

  60 000,00zł
brutto
  
Wywieszono w dniu 02.03.2010r.

 Data publikacji: 2010-03-09 10:11:30 (2651 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]