Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Og?oszenie o przetargu na biuro

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego we Wschowie przy ulicy Plac Kosynierów 1c
   

  1. Opis nieruchomości: lokal użytkowy biurowy, położony we Wschowie przy ulicy Plac Kosynierów 1c na działce oznaczonej numerem 1269/13. Powierzchnia lokalu 39,46m2. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: biuro, w.c. z kotłem c.o., pomieszczenie gospodarcze.
  2. Obciążenia nieruchomości: lokal wolny od obciążeń.
  3. Zagospodarowanie lokalu: lokal przeznaczony jest na działalność administracyjno – biurową. Rozpoczęcie działalności nie później niż 30 dni od dnia przekazania nieruchomości Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Rozliczenie mediów według liczników pomiarowych.
  4. Cena wywoławcza: 5,50 zł netto za m2 powierzchni użytkowej lokalu, do czynszu nalicza się 22% podatku VAT. Najemca opłaca ponadto koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu.
  5. Termin wnoszenia opłat czynszowych: do 10 każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.
  6. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2010 roku o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie Plac Kosynierów 1c, w sali 206.
  7. Wadium: wadium w wysokości 300,00 zł należy wpłacić do dnia 26 listopada 2010 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich  wskazane.
 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
    

 Data publikacji: 2010-10-27 14:00:07 (2567 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]