Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Wykaz dz. nr 442/25 we Wschowie

WYKAZ
Nieruchomości Powiatu Wschowskiego położonej w mieście Wschowa, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
                                                                                   
  

Lp

 
 

Nieruchomość 
z oznaczeniem KW

 

Numer działki

 

Powierzchnia

w   ha
  

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości 
w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego

Tytuł prawny

  

Cena

 
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Wschowa ul. Wolsztyńska
 KW nr 16080 prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wschowie
dz. nr 442/25
0,0848 ha
Nieruchomość zabudowane znajdujące się w peryferyjnej części m. Wschowa. Kształt działek regularny. Powierzchnia działki pokryta jest powierzchnią bitumiczną. Odległość od centrum miasta wynosi około 1000 m. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna. Na nieruchomości znajduje się budynek magazynowy jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 135,68m2 . Otoczenie stanowią tereny usługowo – produkcyjne i upraw polowych.
Nieruchomość według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod obiekty działalności produkcji i usługowej oraz mieszkania towarzyszące.
 

Powiat Wschowski

50 000,00 zł
kwota zwolniona od  podatku  na podstawie Ustawy
o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 2  Dz. U. 04.54.535 tekst jednolity z późniejszymi zmianami

Wywieszono w dniu 11.02.2011r.

 Data publikacji: 2011-02-11 10:09:45 (2544 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]