Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Informacja o wynikach przetargów przy ulicy Wolszty?skiej we Wschowie

        Wschowa, dnia 31.03.2011r.
    INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
  W  dniu 31 marca 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się przetargi dla nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych Powiatu Wschowskiego:
1. Wschowa ul. Wolsztyńska, nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym, oznaczona jako działka nr 442/26 i 442/32 o łącznej pow. 0,1311 ha – przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, przetarg wygrał Pan Paweł Lewandowski, za cenę 101 000,00 zł /słownie: sto jeden tysięcy złotych/.
3. Wschowa ul. Wolsztyńska, nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 442/27 i 442/23 o łącznej pow. 0,1231 ha - do przetargu nikt się nie zgłosił, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
4. Wschowa ul. Wolsztyńska, nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 442/28 i 442/34 o łącznej pow. 0,1128 ha - do przetargu nikt się nie zgłosił, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
   Wywieszono w dniu: 31.03.2011 r.
Zdjęto w dniu:

 Data publikacji: 2011-03-31 13:02:25 (2773 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]