Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.09.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Zarz?d Powiatu Wschowskiego og?asza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda? nieruchomo?ci Powiatu Wschowskiego po?o?onej we Wschowie przy ulicy Wolszty?skiej

Zarząd Powiatu Wschowskiego

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego położonej we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej
 Nieruchomość zabudowana Powiatu Wschowskiego, położona we Wschowie przy ulicy Wolsztyńskiej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 442/25 o powierzchni 0,0848 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16080. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod obiekty działalności produkcyjnej i usługowej oraz mieszkania towarzyszące. Na nieruchomości posadowiony jest budynek jednokondygnacyjny, w zabudowie półzwartej o powierzchni użytkowej 135,68m2, budowany w technologii tradycyjnej, dach kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa metalowa, instalacje elektryczna i odgromowa.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy/, sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług.
  Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2011 roku o godz. 1000.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 000,00zł /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy/.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 16 maja 2011 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 w PKO BP S.A. o/Wschowa. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przed rozpoczęciem rokowań. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie pok. 219 lub pod nr tel. 65 540 17 95 w godz. od 800 do 1500.
 Warunki dla nabywcy:
1) W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy kupna sprzedaży.
2)Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
   

 Data publikacji: 2011-04-07 09:23:10 (2446 odsłon)
Inspektor d/s nieruchomo?ci - Ma?gorzata Olejniczak
tel. 65 540-17-95    e-mail: nieruchomosci@powiat.wschowa.com.pl

[ Wróć ]