Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  23.06.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie na stanowisko G?ÓWNY KSI?GOWY

Załącznik Nr 9

do RegulaminuINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie na stanowisko


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dyrektor I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani


Agnieszka SzymoniakZamieszkała: we WschowieUzasadnienie dokonanego wyboru:


  • kandydatka uzyskała 84% na 100% punktów z testu wiedzy i umiejętności

  • znała odpowiedzi na pytania zadawane jej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,

  • kandydatka posiadała wizję organizacji i funkcjonowania księgowości w I Zespole Szkół
    we Wschowie.Dyrektor Szkoły:
mgr Zdzisława Weiss

Wschowa, 11.01.2011r.
Data publikacji: 2011-01-12 16:41:46 (3145 odsłon)
Nauczyciel przedmiotów informatycznych - Marcin Usielski
tel. 65 540-37-74    e-mail: marcin@duke.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-01-13 12:15:24 korekta stylu Marcin Usielski

[ Wróć ]